Assessment of wind energy resource of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
140 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-25 22:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9:004(478) (1)
Economia energiei în general (411)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1663)
SM ISO690:2012
RACHIER, Vasile; SOBOR, Ion; CHICIUC, Andrei. Assessment of wind energy resource of Moldova. In: Meridian Ingineresc. 2014, nr. 2, pp. 23-29. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 2 / 2014 / ISSN 1683-853X

Assessment of wind energy resource of Moldova

Оценка ветро-энергетических ресурсов Молдовы.

Évaluation des ressources d’énergie éolienne de Moldavie.

Evaluarea resurselor energetice eoliene ale Moldovei.


CZU: 620.9:004(478)
Pag. 23-29

Rachier Vasile, Sobor Ion, Chiciuc Andrei
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 martie 2019


Rezumat

În conformitate cu Planul Naţional de Acţiuni în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile a Republicii Moldova, energia electrică regenerabilă va fi produsă din cea eoliană şi până în anul 2020 este necesar de circa 400 MW capacitate eoliana. În lucrare se face o încercare de a evalua potenţialul energetic eolian folosind programe de calcul moderne, datele de intrare topografice, date istorice despre vânt ale Serviciului Hidro-meteorologic de Stat şi măsurători pe teren efectuate în perioada 2002- 2003 şi 2010-2013 la înălţimi de 30-70 m deasupra nivelului solului. Pentru cele trei regiuni de dezvoltare economică ale Republicii Moldova - sud, centru şi nord sunt produse hărţile resurselor eoliene în termeni de viteza medie anuală a vântului, densitatea de putere eoliană şi capacitate electrică eoliana instalata. Valorile maxime ale vitezei medii anuale ale vântului şi densitatea de putere eoliană la 100 m deasupra nivelului solului sunt: la sud - 8,08 m/s şi 518 W/m2, centru - 8,05 m/s şi 501 W/m2, nord - 7,56 m/s şi 605 W/m2.

According to Moldova’s National Renewable Energy Action Plan, renewable electricity will be produced mainly from wind and by 2020 is necessary about 400 MW wind capacity. In this paper an attempt is made to assess the wind energy potential using modern software, topographical input data, historical wind data from State Hydrometeorological Service and field measurements conducted during 2002-2003 and 2010-2013 at heights of 30-70 m above ground level. For three Moldova’s development regions - south, center and north are produced wind resources maps in terms of average annual wind speed, wind power density and installed wind capacity. Maximum values of annual average wind speed and wind power density at 100 m above ground level are: south – 8,08 m/s and 518 W/m2, center - 8,05 m/s and 501 W/m2, north – 7,56 m/s and 605 W/m2.

Selon le Plan d'Action National de l'Énergie Renouvelable de la Moldavie, l'électricité renouvelable sera principalement produite à partir du vent sera produite principalement nécessaire et en 2020 est d'environ 400 MW de puissance éolienne. Dans cet article, une tentative est faite pour évaluer le potentiel de l'énergie éolienne en utilisant un logiciel moderne, les données d'entrée topographiques, les données historiques sur les vents de Service Hydrométéorologique de l'État et mesures sur le terrain menée en 2002-2003 et 2010-2013 à hauteur de 30-70 m audessus du niveau du sol. Pour trois régions de développement de la Moldavie - sud, le centre et le nord sont produites des cartes de ressources éoliennes en termes de vitesse moyenne annuelle du vent, la densité de l'énergie éolienne et de la capacité éolienne installée. Les valeurs maximale annuelle moyenne du vent et de la densité de l'énergie éolienne à 100m au-dessus du niveau du sol sont: sud- 8,08 m/s et 518 W/m2, centre-8,05 m/s et 501W/m2, nord- 7,56m/s et 605 W/m2.

В соответствии с Национальным Планом Действий Республики Молдова по Возобновляемым Источникам Энергии, возобновляемое электричество будет производиться, в основном, на основе ветра, и к 2020 году необходимо около 400 МВт ветровой мощности. В статье делается попытка оценить потенциал энергии ветра с использованием современного программного обеспечения, топографических входных данных, исторических данных Государственной Гидрометеорологической Службы о ветре и полевых измерений, проведенных в течение 2002-2003 и 2010- 2013 на высотах 30-70 м над уровнем земли. Для трех регионов Молдовы - юг, центр и север составлены карты ветровых ресурсов. Максимальные значения средней годовой скорости и плотности энергии ветра на высоте 100 м над уровнем земли равны: на юге - 8,08 м/с и 518 Вт/м2, в центре - 8,05 м/с и 501 Вт/м2, на севере - 7,56 м/с и 605 Вт/м2.