Investigaţiile arheologice din anul 2000 în situl Trinca-Izvorul lui Luca
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
203 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-09 00:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903(478) (28)
Arheologie (553)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1286)
SM ISO690:2012
LEVIŢKI, Oleg; SÎRBU, Ghenadie; SÎRBU, Livia. Investigaţiile arheologice din anul 2000 în situl Trinca-Izvorul lui Luca. In: Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), pp. 80-95. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 2(14) / 2018 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Investigaţiile arheologice din anul 2000 în situl Trinca-Izvorul lui Luca

The archaeological investigations in 2000 at the site Trinca-Izvorul lui Luca

Археологические исследования в 2000 году на памятнике Тринка-Изворул луй Лука


CZU: 902/903(478)
Pag. 80-95

Leviţki Oleg, Sîrbu Ghenadie, Sîrbu Livia
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2019


Rezumat

The article presents the archaeological researches carried out at Trinca-Izvorul lui Luca settlement in 2000. The paper is part of the series of articles initiated by the authors in order to include the research results of this unusual site. The discovered archaeological remains were presented on cultural chronological levels (the Upper Paleolithic, the Late Eneolithic, the Bronze Age, the Iron Age etc.), treated and analyzed on layers, complexes, categories and types. Thus, the discovered complexes were described, the pieces of inventory systematized according to the categories of materials from which they were made, while the ceramics is presented by categories, types and variants. The most relevant findings have been analysed in more detail, being related to those specific of other synchronous or partially synchronic neighbouring cultures. As a result, was nuanced the overall picture of the site, has been established the existence of a set of artefacts, having analogies in the Carpathian-Nistrian cultural environment and, respectively, in the areas immediately adjacent or more distant.

În articol se prezintă cercetările arheologice efectuate în aşezarea Trinca-Izvorul lui Luca în anul 2000. Lucrarea face parte din seria de articole iniţiate de autori în vederea includerii în circuitul ştiinţific a rezultatelor cercetării acestui sit, rămase inedite. Vestigiile arheologice descoperite au fost prezentate pe niveluri cultural-cronologice (epoca paleoliticului superior, perioada târzie a epocii eneolitice, epoca bronzului, prima epocă a fierului etc.), sistematizate și analizate pe straturi, complexe, categorii şi tipuri. Astfel, complexele descoperite au fost descrise, piesele de inventar sistematizate pe categoriile de materiale din care au fost lucrate, iar ceramica prezentată pe categorii, tipuri şi variante. Cele mai relevante descoperiri au fost analizate detaliat, fiind puse în legătură cu cele specifice altor culturi vecine sincrone sau parţial sincrone. Ca urmare, s-a nuanțat imaginea de ansamblu a sitului, stabilindu-se existenţa unui lot de artefacte care au analogii în mediile culturale sincrone din spațiul carpato-nistrean și, respectiv, din zonele nemijlocit limitrofe sau mai îndepărtate.

В статье представлены результаты археологических исследований, проведенных на памятнике Тринка-Изворул луй Лука в 2000 году. Работа является очередной публикацией из серии статей, начатых авторами для введения в научный оборот неопубликованных результатов раскопок. Археологические материалы представлены по культурно-хронологическим горизонтам (верхний палеолит, поздний энеолит, эпоха бронзы, первая эпоха железа и др.). Материалы каждого горизонта изучены, систематизированы и анализированы по слоям, комплексам, категориям и типам. Также описаны выявленные сооружения, а находки распределены по материалу изготовления. Керамика представлена по категориям, типам и вариантам. Наиболее значимые находки проанализированы более детально и сопоставлены со специфическими элементами других синхронных или частично синхронных соседских культур. В итоге, детализировано общее представление о памятнике и идентифицирована партия находок, имеющих аналогии в синхронных карпато-днестровских культурных образованиях и, соответственно, в культурных образованиях соседних или более отдаленных территорий.

Cuvinte-cheie
settlement, archeological investigations, cultural and chronological horizons, archeological complexes, findings.,

investigaţii arheologice, orizonturi cultural-cronologice, complexe arheologice, piese de inventar.,

поселение, археологические исследования, культурно-хронологические горизонты, археологические комплексы, находки.