Fertility dynamics in Sweden, Spain,  the Czech Republic and Ukraine: a cohorte perspective
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
897 24
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-13 14:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
UDC:614.3 (1)
Inspecţie şi control sanitar (92)
SM ISO690:2012
ŞOLDAN, Elena, GAGAUZ, Olga. Fertility dynamics in Sweden, Spain,  the Czech Republic and Ukraine: a cohorte perspective. In: Economie şi Sociologie, 2018, nr. 2, pp. 76-87. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2018 / ISSN 1857-4130

Fertility dynamics in Sweden, Spain,  the Czech Republic and Ukraine: a cohorte perspective

Dinamica fertilității în Suedia, Spania, Republica Cehă și Ukraina prin prisma cohortelor

Динамика рождаемости в Швеции, Испании, Чешской Республике и Украине через призму когорт  

CZU: UDC:614.3
JEL: J10, J13, J19.

Pag. 76-87

Şoldan Elena1, Gagauz Olga2
 
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 2 februarie 2019


Rezumat

The present study aims to explore the dynamics of the cohort fertility in Sweden, Spain, the Czech Republic and Ukraine. The postponement and recuperation of fertility are analysed in order to find the differences within this process and how it is reflected in complete cohort fertility rate. The study is based on the Human Fertility Database that provides high quality, comparable and detailed data for comparative analysis of the fertility postponement and recuperation process of childbearing. The benchmark model proposed by Sobotka, Zeman, Lesthaeghe and Frejka has been used as the main tool. The results show that the diversity of complete cohort fertility rates of the 1970s cohort of women is determined by the different level of recuperation of the postponed births. Sweden and the Czech Republic, which experience the stronger recuperation of the postponed births, have a complete cohort fertility higher than in countries with weaker Recuperation Index (Spain and Ukraine). The lower fertility levels of the early 1970s cohorts compared to 1960 cohort was driven by the diverse recuperation attainment according to birth orders. The low fertility in Ukraine was influenced by the reduced recuperation especially of the second birth, while in Spain the low fertility is also driven by the increase in childlessness. Due to the policies that encourage gender equality and availability of high-quality childcare provision, Sweden has a high recuperation of second and third birth. The limited recuperation of the postponed births in Spain is a result of the persistence of double burden for women and of the rigid labour market. A successful transition to the market economy and accessibility of childcare provision allowed the Czech Republic to have a recovery of second birth higher than Ukraine.

Prezentul studiu are scopul de a explora dinamica fertilității pe cohorte în Suedia, Spania, Republica Cehă și Ucraina. Amânarea și recuperarea fertilității sunt analizate din perspectiva identificării diferențelor în cadrul acestui proces și impactului asupra descendenței finale a cohortei. Studiul este bazat pe Human Fertility Database care oferă date de înaltă calitate, comparabile și detaliate pentru analiza procesului de amânare și recuperare a nașterilor. Ca instrument principal a fost utilizat modelul de referință propus de Sobotka, Zeman, Lesthaeghe și Frejka. Rezultatele arată că divergențele în descendența finală a cohortelor feminine născute în anii 1970 sunt determinate de diferențele în recuperarea nașterilor amânate. Suedia și Republica Cehă, pentru care este specific un grad mai înalt de recuperare a nașterilor amânate, se evidențiază printr-o descendență finală a cohortelor mai înaltă decât în țările cu un indice de recuperare mai slab (Spania și Ucraina). Descendența finală mai scăzută a cohortelor din anii 1970, comparativ cu cohorta din 1960, este determinată și de gradul variat de recuperare în funcție de rangul nașterilor. Fertilitatea scăzută în Ucraina a fost influențată de reducerea recuperării, în special a celei de-a doua nașteri, în timp ce în Spania această este determinată și de creșterea numărului de femei care către sfârșitul perioadei reproductive nu au născut nici un copil. Datorită politicilor care încurajează egalitatea de gen și disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor de înaltă calitate, Suedia are o recuperare ridicată a nașterilor de rangul doi și trei. Recuperarea scăzută a nașterilor amânate în Spania este rezultatul persistenței sarcinii duble pentru femeile născute în anii 1970 și a pieței forței de muncă rigide. O tranziție reușită către economia de piață și accesibilitatea serviciilor de îngrijire a copilului a permis Republicii Cehe să aibă o recuperare mai mare a nașterilor de rangul doi, decât în Ucraina.

В статье представлены результаты сравнительного исследования динамики рождаемости через призму поколений в Швеции, Испании, Чехии и Украине. Различия в откладывании и восстановлении рождаемости рассматриваются с точки зрения их влияния на итоговый уровень рождаемости когорты. Исследование основано на данных Human Fertility Database, обеспечивающей высококачественные, сопоставимые и подробные данные для анализа процесса отсрочки и реализации отложенных деторождений. В качестве основного инструмента была использована эталонная модель, предложенная Соботкой, Земаном, Лестегом и Фрейкой. Результаты исследования показывают, что различия в уровне рождаемости женских когорт 1970-х годов рождения определяются разным уровень восстановления отсроченных деторождений. В Швеции и Чешской Республике, отличающихся более высоким уровнем реализации отсроченных деторождений, итоговая рождаемость когорты выше, чем в странах с более низким индексом восстановления (Испания и Украина). Более низкие уровни итоговой рождаемости когорт 1970-х годов рождения, по сравнению с когортой 1960-х годов, обусловлены различным уровнем реализации отсроченных рождений в зависимости от порядка рождений. Низкая рождаемость в Украине определяется снижением реализации отложенных деторождений, особенно вторых, в то время как в Испании низкая рождаемость также обусловлена ростом бездетности. Благодаря политике, поощряющей гендерное равенство и доступности высококачественных услуг по уходу за детьми, в Швеции наблюдается относительно высокий уровень реализации отложенных рождений второго и третьего порядка. Более низкий уровень восстановления отсроченных деторождений в Испании является результатом сохраняющегося двойного бремени для женщин и жестких условий на рынке труда. По сравнению с Украиной успешный переход к рыночной экономике и доступность услуг по уходу за детьми позволили Чешской Республике достичь более высокого уровня реализации отложенных деторождений.

Cuvinte-cheie
cohort fertility, postponement, recuperation, birth order, Sweden, Spain, Czech Republic, Ukraine.,

fertilitate pe cohorte, amânare, recuperare, rangul nașterilor, Suedia, Spania, Republica Cehă, Ucraina.,

рождаемость когорт, отсрочка, восстановление, порядок рождения, Швеция, Испания, Чехия, Украина.