Interferenţa limbajelor – poetic şi cinematografic –în creaţia lui Anatol Codru
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
407 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-01 11:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
791.44.071.1(478)(092)+821.135.1-1(478).09(092) (1)
Divertisment. Jocuri. Sport (1111)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1513)
SM ISO690:2012
OLĂRESCU, Dumitru. Interferenţa limbajelor – poetic şi cinematografic –în creaţia lui Anatol Codru. In: Arta . 2018, nr. 2(AV), pp. 77-83. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Interferenţa limbajelor – poetic şi cinematografic –în creaţia lui Anatol Codru

Interference of languages - poetic and cinematic - in the creation of Anatol Codru


CZU: 791.44.071.1(478)(092)+821.135.1-1(478).09(092)
Pag. 77-83

Olărescu Dumitru
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

Critica literară a consemnat faptul că poetul Anatol Codru s-a afirmat printr-un mod aparte profund metaforic de redare a realităţii, perfecţionându-şi mereu creativitatea expresivă.  În poezia lui Anatol Codru conjugarea organică a realului cu metafizicul, a baladescului cu suprarealismul, a expresiei arhaice/biblice cu neologismul se efectuează adesea prin procedee şi figuri de stil spontane. Iar, după afirmarea poetului Anatol Codru în arta filmului, sesizăm în creaţia sa poetică o percepere mai dinamizată a realităţii, exprimată prin procedee şi modalităţi specifice limbajului cinematografic. Acest fenomen artistic/estetic original pentru limbajul poetic, stimulat de influenţa limbajului filmic, se exprimă prin dinamizarea mişcării, prin cinetism ca rezultat al vizualizării.  Astfel, Anatol Codru apelează în creaţia sa poetică la aplicarea creatoare a unor procedee şi efecte din limbajul cinematografic cu scopul de a amplifica intensitatea stării poetice, de a spori semnificaţiile expresiei sau imaginii artistice.  Aceste idei pentru o estetică comparată, cu referire la corelaţiile literatură ↔ film, vor fi argumentate cu exemple din poezia codriană în care autorul a utilizat în contextul limbajului poetic unele modalităţi de expresie cinematografică, precum stop-cadrul, raf-panorama, montajul, contrapunctul, unghiulaţia, decupajul ş. a

The literary criticism noted that the poet Anatol Codru affirmed himself by a special way of rendering the reality, which is profoundly metaphorically perceived. He achieved this by constantly improving his expressive creativity.  In Anatol Codru’s poetry, the organic conjugation of reality with metaphysics, of the ballad with surrealism, of the archaic / biblical expression with the neologism is often done through spontaneous procedures and figures of style. And, after the poet Anatol Codru’s affirmation in the art of film, we notice a more dynamic perception of the reality expressed by procedures and modalities specific to the cinematic language in his poetic creation. This original artistic / aesthetic phenomenon for the poetic language, stimulated by the influence of film language, is expressed by dynamism of movement, through kinetics as a result of visualization.  Thus, Anatol Codru appeals to his poetic creation for the creative application of some procedures and effects from the cinematic language in order to amplify the intensity of the poetic state, to enhance the meanings of expression or artistic image.  These ideas for a comparative aesthetics with reference to literature ↔ film correlations are argued with examples from the Codrian poetry in which the author used in the context of poetic language some ways of cinematic expression such as stop-frame, raf-panorama, montage, counterpoint, angling, cutting up, etc..  

Cuvinte-cheie
Anatol Codru, limbaj cinematografic, limbaj poetic, contrapunct, stop-cadru, raf-panoramă, accelerarea vitezei, interferenţa limbajelor., Anatol Codru, raf-panoramă,

cinematic language, poetic language, counterpoint, stop-frame, acceleration of speed, interference of languages.