Un pionier al inventicii românești – George de Bothezat (3)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
73 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-28 00:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929:629.73 (2)
Biografii și studii înrudite (175)
Tehnica mijloacelor de transport (67)
SM ISO690:2012
BORESCHIEVICI, Bogdan. Un pionier al inventicii românești – George de Bothezat (3). In: Intellectus. 2018, nr. 4, pp. 106-122. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Un pionier al inventicii românești – George de Bothezat (3)

A Pioneer of the Romanian Invention – George de Bothezat (3)

Джордж де Ботезат – пионер румынского изобретательства. Краткие биографические данные.


CZU: 929:629.73
Pag. 106-122

Boreschievici Bogdan
 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din Romania (OSIM)
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

Articolul prezintă o descriere succintă a biografi ei lui Gheorghe Botezatu, inventator de origine basarabeană. Autorul a cercetat sursele biografi ce, precum și o serie de documente aflate în arhive, care demonstrează că renumitul inventator al unui model de elicopter este de origine română. De asemenea, este descrisă activitatea lui George de Bothezat ca unul dintre fondatorii dinamicii de zbor a aeronavelor.

The article presents a brief description of Gheorghe Botezatu’s biography, an inventor of Bessarabian origin. The author studied the biographical sources as well as a series of archival documents that prove that the famous inventor of a helicopter model is of Romanian origin. It also describes George Bothezat’s activity as one of the founders of aircraft flight dynamics

статье представлена краткая биография изобретателя с бессарабскими корнями Георгия Ботезата. Автор изучил биографические источники, а также ряд архивных документов, подтверждающих, что известный изобретатель прототипа вертолета имеет румынское происхождение. Он также описывает деятельность Джорджа де Ботезата как одного из основателей динамики полета самолета..  

Cuvinte-cheie
inventica românească, model de elicopter, aerodinamică, dinamica de zbor a aeronavelor, tunel aerodinamic, aeronavigaţie, construcţia de avioane, studiul în domeniul elicelor,

Romanian invention, helicopter model, aerodynamics, aircraft flight dynamics, aerodynamic tunnel, aeronautics, aircraft construction, study in the field of propellers.,

румынское изобретательство, модель вертолета, аэродинамика, динамика полета самолетов, аэродинамический тоннель, воздухоплавание, самолетостроение, исследование в области пропеллеров.