Reengineering of business processes at enterprises
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
835 18
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-14 14:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.591.6:334.7 (2)
Operații în management. Direcții (168)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (647)
SM ISO690:2012
MARKINA, Iryna; RJASHCHENKO, Viktoriia; SYOMYCH, Mykola. Reengineering of business processes at enterprises. In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2018, nr. 2(10), pp. 100-109. ISSN 2345-1424.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Numărul 2(10) / 2018 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483

Reengineering of business processes at enterprises

CZU: 005.591.6:334.7
JEL: M21

Pag. 100-109

Markina Iryna1, Rjashchenko Viktoriia2, Syomych Mykola1
 
1 Poltava State Agrarian Academy,
2 ISMA University of Applied Sciences, Riga
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2019


Rezumat

Тhe purpose of this paper is targeted, systemic understanding of the need to introduce business processes reengineering at the most modern factories depending on the requirements of the environment, since business processes are, ultimately, the subjects of any innovations. Tasks to be solved in the course of reengineering are characterized by a high degree of complexity and great responsibility. Successful reengineering cannot be implemented without a strong methodological basis. Well developed procedures and application of appropriate techniques and tools play the key role in the business process organization projects. It is important to increase the visibility of business processes and align them with multiple functions. Business processes reengineering has a strategic purpose to achieve watershed improvements in the indicators that will lead to high efficiency of enterprises, focusing on customer needs. This paper outlines a range of possible measures for the implementation of business process reengineering that will enhance the consistency of procedures, techniques and tools to support management, its adaptation to minimize the cost and time..  

Scopul acestei lucrări este înțelegerea orientată și sistematică a necesității de a implementa reengineeringul (reingineria) proceselor de afaceri în cele mai moderne întreprinderi, în funcție de cerințele mediului, deoarece procesele de afaceri sunt, în cele din urmă, subiectele oricăror inovații. Sarcinile care trebuie soluționate pe parcursul reengineeringului (reingineriei) se caracterizează printr-un nivel ridicat de complexitate și de responsabilitate înaltă. Reengineeringul (reingineria) de succes nu poate fi implementat fără o bază metodologică solidă. Procesele bine concepute și aplicarea metodologiilor și instrumentelor adecvate joacă un rol-cheie în proiectele de organizare a proceselor de afaceri. Este important să se sporească vizibilitatea proceselor de afaceri și să se alinieze la mai multe funcții. Reengineeringul (reingineria) proceselor de afaceri are un obiectiv strategic de a atinge un punct de referință în îmbunătățirea performanței, ceea ce va conduce la eficiența ridicată a întreprinderilor, concentrându-se pe necesitățile clienților. Acest document descrie o serie de măsuri posibile pentru introducerea procesului de reengineering (reinginerie) a proceselor de afaceri, ceea ce va îmbunătăți coerența procedurilor, metodelor și instrumentelor pentru a sprijini managementul, precum și adaptarea acestuia cu scopul de a minimiza costurile și timpul.

Целью данной работы является целенаправленное, системное понимание необходимости внедрения реинжиниринга бизнес-процессов на самых современных предприятиях в зависимости от требований среды, поскольку именно бизнес-процессы являются, в конечном счете, субъектами любых инноваций. Задачи, которые должны быть решены в ходе реинжиниринга, характеризуются высокой степенью сложности и большой ответственностью. Успешный реинжиниринг не может быть реализован без прочной методологической базы. Хорошо разработанные процедуры и применение соответствующих методик и инструментов играют ключевую роль в проектах организации бизнес-процессов. Важно повысить наглядность бизнес-процессов и согласовать их с несколькими функциями. Реинжиниринг бизнеспроцессов имеет стратегическую цель для достижения водораздела в улучшении показателей, которые приведут к высокой эффективности предприятий, ориентируясь на потребности клиентов. В этом документе описывается ряд возможных мер по внедрению реинжиниринга бизнеспроцессов, которые позволят повысить согласованность процедур, методов и средств поддержки управления, его адаптацию для минимизации затрат и времени

Cuvinte-cheie
reengineering, process, business process, management, efficiency, management,

reinginerie, proces, proces de afaceri, eficienţă,

реинжиниринг, процесс, бизнес-процесс, управление, эффективность

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Marchina, I.</dc:creator>
<dc:creator>Rjashchenko, V.</dc:creator>
<dc:creator>Syomych, M.</dc:creator>
<dc:date>2018-01-31</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p><em>Тhe purpose of this paper is targeted, systemic understanding of the need to introduce business processes reengineering at the most modern factories depending on the requirements of the environment, since business processes are, ultimately, the subjects of any innovations. Tasks to be solved in the course of reengineering are characterized by a high degree of complexity and great responsibility. Successful reengineering cannot be implemented without a strong methodological basis. Well developed procedures and application of appropriate techniques and tools play the key role in the business process organization projects. It is important to increase the visibility of business processes and align them with multiple functions. Business processes reengineering has a strategic purpose to achieve watershed improvements in the indicators that will lead to high efficiency of enterprises, focusing on customer needs. This paper outlines a range of possible measures for the implementation of business process reengineering that will enhance the consistency of procedures, techniques and tools to support management, its adaptation to minimize the cost and time..</em> &nbsp;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p><em>Scopul acestei lucr</em><em>ă</em><em>ri este </em><em>&icirc;</em><em>n</em><em>ț</em><em>elegerea orientat</em><em>ă</em><em> </em><em>ș</em><em>i sistematic</em><em>ă</em><em> a necesit</em><em>ăț</em><em>ii de a implementa reengineeringul (reingineria) proceselor de afaceri </em><em>&icirc;</em><em>n cele mai moderne </em><em>&icirc;</em><em>ntreprinderi, </em><em>&icirc;</em><em>n func</em><em>ț</em><em>ie de cerin</em><em>ț</em><em>ele mediului, deoarece procesele de afaceri sunt, </em><em>&icirc;</em><em>n cele din urm</em><em>ă</em><em>, subiectele oric</em><em>ă</em><em>ror inova</em><em>ț</em><em>ii. Sarcinile care trebuie solu</em><em>ț</em><em>ionate pe parcursul reengineeringului (reingineriei) se caracterizeaz</em><em>ă</em><em> printr-un nivel ridicat de complexitate </em><em>ș</em><em>i de responsabilitate </em><em>&icirc;</em><em>nalt</em><em>ă</em><em>. Reengineeringul (reingineria) de succes nu poate fi implementat f</em><em>ă</em><em>r</em><em>ă</em><em> o baz</em><em>ă</em><em> metodologic</em><em>ă</em><em> solid</em><em>ă</em><em>. Procesele bine concepute </em><em>ș</em><em>i aplicarea metodologiilor </em><em>ș</em><em>i instrumentelor adecvate joac</em><em>ă</em><em> un rol-cheie </em><em>&icirc;</em><em>n proiectele de organizare a proceselor de afaceri. Este important s</em><em>ă</em><em> se sporeasc</em><em>ă</em><em> vizibilitatea proceselor de afaceri </em><em>ș</em><em>i s</em><em>ă</em><em> se alinieze la mai multe func</em><em>ț</em><em>ii. Reengineeringul (reingineria) proceselor de afaceri are un obiectiv strategic de a atinge un punct de referin</em><em>ță</em><em> </em><em>&icirc;</em><em>n </em><em>&icirc;</em><em>mbun</em><em>ă</em><em>t</em><em>ăț</em><em>irea performan</em><em>ț</em><em>ei, ceea ce va conduce la eficien</em><em>ț</em><em>a ridicat</em><em>ă</em><em> a </em><em>&icirc;</em><em>ntreprinderilor, concentr</em><em>&acirc;</em><em>ndu-se pe necesit</em><em>ăț</em><em>ile clien</em><em>ț</em><em>ilor. Acest document descrie o serie de m</em><em>ă</em><em>suri posibile pentru introducerea procesului de reengineering (reinginerie) a proceselor de afaceri, ceea ce va </em><em>&icirc;</em><em>mbun</em><em>ă</em><em>t</em><em>ăț</em><em>i coeren</em><em>ț</em><em>a procedurilor, metodelor </em><em>ș</em><em>i instrumentelor pentru a sprijini managementul, precum </em><em>ș</em><em>i adaptarea acestuia cu scopul de a minimiza costurile </em><em>ș</em><em>i timpul.</em></p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p><em>Целью данной работы является целенаправленное, системное понимание необходимости внедрения реинжиниринга бизнес-процессов на самых современных предприятиях в зависимости от требований среды, поскольку именно бизнес-процессы являются, в конечном счете, субъектами любых инноваций. Задачи, которые должны быть решены в ходе реинжиниринга, характеризуются высокой степенью сложности и большой ответственностью. Успешный реинжиниринг не может быть реализован без прочной методологической базы. Хорошо разработанные процедуры и применение соответствующих методик и инструментов играют ключевую роль в проектах организации бизнес-процессов. Важно повысить наглядность бизнес-процессов и согласовать их с несколькими функциями. Реинжиниринг бизнеспроцессов имеет стратегическую цель для достижения водораздела в улучшении показателей, которые приведут к высокой эффективности предприятий, ориентируясь на потребности клиентов. В этом документе описывается ряд возможных мер по внедрению реинжиниринга бизнеспроцессов, которые позволят повысить согласованность процедур, методов и средств поддержки управления, его адаптацию для минимизации затрат и времени</em></p></dc:description>
<dc:source>Journal of Research on Trade, Management and Economic Development 10 (2) 100-109</dc:source>
<dc:subject>reengineering</dc:subject>
<dc:subject>process</dc:subject>
<dc:subject>business process</dc:subject>
<dc:subject>management</dc:subject>
<dc:subject>efficiency</dc:subject>
<dc:subject>management</dc:subject>
<dc:subject>reinginerie</dc:subject>
<dc:subject>proces</dc:subject>
<dc:subject>proces de afaceri</dc:subject>
<dc:subject>eficienţă</dc:subject>
<dc:subject>реинжиниринг</dc:subject>
<dc:subject>процесс</dc:subject>
<dc:subject>бизнес-процесс</dc:subject>
<dc:subject>управление</dc:subject>
<dc:subject>эффективность</dc:subject>
<dc:title><p>Reengineering of business processes at enterprises</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>