Management – the decisive factor in economic development
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
557 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 12:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.35:338.1 (1)
Activități manageriale (287)
Situație economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creștere (191)
SM ISO690:2012
VERBONCU, Ion. Management – the decisive factor in economic development. In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2018, nr. 2(10), pp. 22-32. ISSN 2345-1424.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Numărul 2(10) / 2018 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483

Management – the decisive factor in economic development

CZU: 005.35:338.1
JEL: M10, M19

Pag. 22-32

Verboncu Ion
 
Bucharest University of Economic Studies
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2019


Rezumat

The approach of management as one of the most important factors of development and economic growth and, implicitly, the eficientization of the Romanian economy and organizations „departs”from a truth highlighted by Peter Drucker several decades ago: „there are no rich countries and poor countries, but only well-run and poorly led countries”. In support of this statement, our work is also based on the economic, social and political realities of Romania, an emerging country in South-Eastern Europe, which has been a member of the European Union since 2007. In order to explain this hypostasis of management, the author has presented some aspects regarding its content (hoping that, at least, we, the specialists, will “speak” the same language!), as weel as some economic, social and political characteristics of the Romanian economy and society in the last 29 years. Also some dimensional peculiarities and functionalities of the microeconomic management have been highlighted. These aspects have allowed not only the causal detection of some dysfunctions and strengths, but, above all, outlining ways to amplify the role of management in the development and economic growth. I have also suggested some common actions to be undertaken jointly with specialists - teachers, managers, researchers s.o. from the Republic of Moldova for the benefit of macroeconomic and microeconomic efficiency and effectiveness in both countries..   

Abordarea managementului ca unul din cei mai importanți factori de dezvoltare și creștere economică și, implicit, de eficientizare a economiei și a organizațiilor românești ”pleacă” de la un adevăr evidențiat de Peter Drucker în urmă cu mai multe decenii: ”nu există țări bogate și țări sărace, ci numai țări bine conduse și țări prost conduse”. În favoarea acestei afirmații pledează și lucrarea noastră, elaborată pe baza realităților economice, sociale și politice din România, țară emergentă din sud-estul Europei, membru al Uniunii Europene din 2007. Pentru a explica o asemenea ipostază a managementului, am procedat la prezentarea unor considerente referitoare la conținutul acestuia (în speranța că vom reuși, măcar la nivel de specialiști, să vorbim aceeași limbă!), a unor caracteristici economice, sociale și politice ale economiei și societății românești din ultimii 29 de ani, precum și a unor particularități dimensionale și funcționale ale managementului microeconomic. Aceste aspecte au permis nu doar depistarea cauzală a unor disfuncționalități și puncte forte ci, mai ales, conturarea unor modalități de amplificare a rolului managementului în dezvoltarea și creșterea economică. De asemenea, am sugerat unele acțiuni comune cu specialiștii – profesori, manageri, cercetători etc. – din Republica Moldova în beneficiul eficienței și eficacității macro și microeconomice din ambele țări

Рассматривание менеджмента в качестве одного из важнейших факторов развития и экономического роста и, косвенно, мерилом эффективности румынской экономики и организаций идет от истины, о которой говорил Питер Друкер несколько десятилетий назад: «нет богатых и бедных стран, есть только хорошо управляемые и плохо управляемые государства». В контексте данного высказывания написана наша работа, основанная на экономических, социальных и политических реалиях Румынии, развивающейся страны, находящаяся на юго-востоке Европы, члена Европейского Союза с 2007 года. Для объяснения соответствующей ипостаси менеджмента представлены некоторые трактовки его содержания (в надежде, что, по крайней мере, язык будет тождественен на уровне специалистов!), даны экономические, социальные и политические характеристики румынской экономики и общества за последние 29 лет, а также некоторые пространственные и функциональные особенности микроэкономического менеджмента или управления. Эти аспекты позволили выявить не только некоторые причинные дисфункции и сильные стороны, но, прежде всего, сделать набросок определенных способов усиления роли менеджмента в экономическом развитии и росте. Также в работе предложены некоторые совместные действия для специалистов - учителей, менеджеров, исследователей и др. - из Республики Молдова, в интересах роста макро и микроэкономической эффективности обеих стран.  

Cuvinte-cheie
management, process approach, managerial reengineering, corporate policy responsibility, managers professionalisation, management,

abordarea pe procese, reengineering managerial, responsabilitate politică corporativă, profesionalizarea managerilor,

менеджмент (управление), технологический подход, управленческий реинжиниринг, корпоративно-политическая ответственность, профессионализация менеджеров