Screeningul endoscopic pentru cancerul colorectal în Republica Moldova.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
476 30
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-21 13:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.345-006.6-072.1(478) (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1108)
SM ISO690:2012
LEVCA, Ciprian; BELEV, Nicodim; RUSU, Porfirii; GHERVAS, Vadim; CIOBANU, Marcel; PÎNZARI, Nicolae; GÂRLEANU, Lidia; IAROVOI, Diana; CHEMENCEDJI, Inga; PATRAŞCU, Octavian; LAUR, Veaceslav; RUSNAC, Diana. Screeningul endoscopic pentru cancerul colorectal în Republica Moldova.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 2-3(59-60), pp. 69-77. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011

Screeningul endoscopic pentru cancerul colorectal în Republica Moldova.

The Endoscopic screening for colorectal cancer in Republic of Moldova

Эндоскопический скрининг колоректального рака в Республике Молдова.


CZU: 616.345-006.6-072.1(478)
Pag. 69-77

Levca Ciprian, Belev Nicodim, Rusu Porfirii, Ghervas Vadim, Ciobanu Marcel, Pînzari Nicolae, Gârleanu Lidia, Iarovoi Diana, Chemencedji Inga, Patraşcu Octavian, Laur Veaceslav, Rusnac Diana
 
IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2019


Rezumat

Impactul negativ al cancerului colorectal este enorm pentru sănătatea publică în toată lumea, inclusiv și în Republica Moldova. Depistarea precoce a cancerului colorectal și a stărilor precanceroase sporesc șansele unui tratament de succes și de supraviețuire pentru acești pacienți, eficientizând și cheltuielile în sistemul ocrotirii sănătății. Cea mai eficace metodă este Screeningul endoscopic, realizat prin colonoscopie la populația asimptomatică. În Republica Moldova se realizează Screening endoscopic selectiv. Selecția (la nivelul asistenței medicale primare) se efectuează în 2 grupe de persoane: Grupul 1: Persoanele asimptomatice (45-70 ani) efectuează Testul la sângele ocult 1 dată/2 ani. Persoanele pozitive efectuează colonoscopia. Grupul 2 (screening în familiile ereditar agravate): Rudele asimptomatice de gradul I ale pacienților cu: cancer colorectal, sindroamele Lynch 1 și 2, Peutz-Jaghers, Gardner, Cowden, Turcot, Gorlin, Cancer primar multiplu, Polipoză familiară, boala Cronh, Colita ulcerativă nespecifică. Aceste persoane efectuează colonoscopia 1 dată/2 ani până la 70 ani (fără Test la sângele ocult). În cazul depistării patologiei colorectale, colonoscopia este completată cu biopsie parțială ori excizională pentru examen histologic. De la implementarea Screeningului endoscopic (01.04.2016-30.09.2018) au fost efectuate 6646 colonoscopii, bărbați-2163 (32,6%), femei-4483 (67,4%), fără patologie5478 (82,4%), patologii neoncologice-41 (0,6%), stări precanceroase-766 (11,5%), cancer colorectal-361 (5,4%), din care - stadii incipiente de cancer colorectal-65 (18%). Concluzii: 1. Pentru eficientizarea Screeningului endoscopic pentru cancerul colorectal este preconizată și necesară utilizarea largă a testului iFOBT/FIT (Immunological faecal occult blood test), cu sensibilitate și specificitate înaltă. 2. Implementarea și realizarea Screeningului endoscopic poate spori depistarea precoce a cancerului colorectal și a stărilor precanceroase, poate ameliora indicatorii pentru cancerul colorectal, eficientizând și cheltuielile în sistemul ocrotirii sănătății.

The negative impact of colorectal cancer is enormous for public health worldwide, inclusive inRepublic of Moldova. Early detection of colorectal cancer and precancers increase the chances of successful treatment and survival for these patients, also improving theexpenses in health care system. The most effective method is Endoscopic screening, performed by colonoscopyin the asymptomatic population. Endoscopic screening is selective in Republic of Moldova. Selection (at the level of primary health care) is carried out in 2 groups of people: Group 1: Asymptomatic subjects (45-70 years old) perform theOccult blood test once/2 years. Selected Ocult blood test-positive subject perform the colonoscopy. Group 2 (screening in aggravated hereditary families): First degree asymptomatic relatives of patients with: colorectal cancer, Lynch 1 and 2, Peutz-Jaghers, Gardner, Cowden, Turcot, Gorlin syndromes, Multiple primary cancer, Familial polyposis, Cronh disease, Nonspecific ulcerative colitis. These subject perform the colonoscopy once/2 years up to 70 years old (without Ocult blood test). In the case of colorectal pathology, the colonoscopy is completed by a partial or an excisionalbiopsy. Since the beginning of the Endoscopic screening(01.04.2016-30.09.2018), 6646colonoscopieshave been performed, male-2163 (32,6%), female-4483 (67,4%), without pathology-5478 (82,4%) , non-cancer pathologies-41 (0.6%), precancers-766 (11,5%), colorectal cancer-361 (5.4%), of which early stages of colorectal cancer-65 (18%). Conclusions: 1. In order to make the Endoscopic screeningmore efficient for colorectal cancer, iFOBT/FIT (Immunological faecal occult blood test), with a high sensibility and specificity, should use widely. 2. The implementation of Endoscopic Screening can increase early detection of colorectal cancer and precancers, can improve the colorectal cancer indicators, and also save expenses in health care system

Негативное влияние колоректального рака огромна для общественного здравоохранения во всем мире, в том числе и в Республике Молдова. Раннее выявление колоректального рака и предраковых состояний увеличивает шансы на успешное лечение и улучшение выживаемости для этих пациентов, а также для оптимизации расходов здравоохранения. Наиболее эффективным методом является Эндоскопический скрининг, выполняемый колоноскопией в бессимптомной популяции. В Республике Молдова проводится выборочный Эндоскопический скрининг. Выбор проводится у 2 групп людей на уровне первичной медико-санитарной помощи. Группа 1: Асимптоматические лица (45-70 лет) проводят анализ на скрытую кровь один раз в 2 года. Люди с положительными результатами проводят колоноскопию. Группа 2: скрининг в отягчающих потомственных семьях, у бессимптомных родственников первой степени больных с: колоректальным раком, синдромами Линча 1 и 2, Пейтс-Джагерса, Гарднера, Каудена, Турко, Горлина, Первичным множественным раком, Семейным полипозом, болезнью Крона, Не специфический язвенным колитом. Эти люди выполняют колоноскопию 1 раз в 2 года до 70 лет (без анализа на скрытую кровь). В случае колоректальной патологии, колоноскопия завершается биопсией или иссечением для гистологического обследования. С начала реализации Эндоскопического скрининга (01.04.2016-30.09.2018) были выполнены 6646 колоноскопий, у мужчин-2163 (32,6%), у женщин-4483 (67,4%), без патологии-5478 (82.4 %), неонкологические патологии-41 (0,6%), предраковые состояния-766 (11,5%), колоректальный рак-361 (5,4%), из которых - на ранних стадиях колоректального рака-65 (18%) , Выводы: 1. Для оптимизации Эндоскопического скрининга колоректального рака необходимо внедрение и использование iFOBT / FIT теста (иммунологический тест на скрытую кровь) с высокой чувствительностью и специфичностью. 2. Внедрение и реализация Эндоскопического скрининга может способствовать раннему выявлению колоректального рака и предраковых состояний, может улучшить показатели для колоректального рака, а также оптимизировать расходы здравоохранения..  

Cuvinte-cheie
cancer colorectal, screening endoscopic, colonoscopie.