Organization of the Scientific Sports Text
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
268 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-01 21:17
SM ISO690:2012
LUCA, Aliona. Organization of the Scientific Sports Text. In: 4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health. 29-30 septembrie 2017, Iași. Iași, România: LUMEN Conference Center, 2017, pp. 126-128.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health 2017
Conferința "4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health"
Iași, Romania, 29-30 septembrie 2017

Organization of the Scientific Sports Text


Pag. 126-128

Luca Aliona
 
State University of Physical Education and Sport
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2018


Rezumat

In the last decades, the interest in the process of training and functioning of specialized languages has increased substantially, mainly due to the current needs of applied linguistics. The scientific text is the result of a creative thinking process and a specific means of communication. Its understanding depends both on the transmitter's ability to expose the results of his own research, and on the ability of the receiver to decode this information. Analyzed from the perspective of the concepts of pragmatics, the texts have different degrees of terminology specialization, the terminological density being the main factor determining the differentiation of the scientific texts with maximum specialization from the didactic ones or the vulgarization. Visions about the lexico-semantic layers of scientific texts, as well as those related to the classification of terms, are numerous, with a varied and unequivocal character. The paper is an analysis of the lexico-semantic structure of scientific texts, grouped, conventionally, in three main layers: lexical units of common language; non-terminological standard lexical units, specific for the language; as well as terminological ones. Their taxonomy is very broad and is based on various criteria: philosophical, linguistic, logical, gnoseological, sociological, historical, etc. It were also revealed the semantic functions of the standard lexical units, which make up the main focus of the  scientific discourse. Concerning the lexicon of strict specialty, there was an acute lack of some linguistic works, in which the lexico-semantic organization of the scientific scientific text would be approached. That is why in the paper there were also some directions for further research, which would involve both linguists and specialists in physical education and sports.

În ultimele decenii, interesul faţă de procesul de formare şi funcţionare a limbajelor specializate a crescut substanţial, fapt determinat mai ales de necesităţile actuale ale lingvisticii aplicate. Textul ştiinţific este rezultatul unui proces de gândire creatoare şi un mijloc specific de comunicare. Înţelegerea lui depinde atât de capacitatea emiţătorului de a expune rezultatele propriilor cercetări, cât şi de capacitatea receptorului de a decodifica aceste informaţii. Analizate prin prisma conceptelor pragmaticii, textele cunosc grade diferite de specializare terminologică, densitatea terminologică fiind factorul principal care determină diferenţierea textelor ştiinţifice cu specializare maximă de cele didactice sau de vulgarizare. Viziunile cu privire la straturile lexico-semantice ale textelor ştiinţifice, ca şi cele referitoare la clasificarea termenilor, sunt numeroase, având un caracter variat şi neunivoc. Lucrarea reprezintă o analiză a structurii lexicosemantice a textelor ştiinţifice, grupate, convenţional, în trei straturi principale: unităţi lexicale din limbajul comun; unităţi lexicale standard neterminologice, specifice limbii literare; precum şi cele terminologice. Taxonomia acestora este foarte amplă şi se bazează pe diferite criterii: filosofic, lingvistic, logic, gnoseologic, sociologic, istoric etc. Au fost relevate, de asemenea, funcţiile semantice ale unităţilor lexicale standard,  care alcătuiesc fondul principal al discursului ştiinţific. În ceea ce priveşte lexicul de strictă specialitate, s-a constatat o lipsă acută a unor lucrări de lingvistică, în care ar fi abordată organizarea lexico-semantică a textului ştiinţific sportiv. De aceea, în lucrare au fost trasate şi unele direcţii pentru cercetări ulterioare, care ar implica, deopotrivă, lingvişti şi specialişti în educaţie fizică şi sport.

Cuvinte-cheie
specialized languages, scientific text,

semantic-functional analysis, standard lexical units, sports terms