Aspecte teoretice și practice cu privire la importanța prejudiciului – condiție a răspunderii patrimoniale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
210 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-15 14:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.5 (60)
Drepturi și obligații în afara contractelor. Prejudicii (46)
SM ISO690:2012
LUPAŞCU, Zinaida; STAHI, Tatiana. Aspecte teoretice și practice cu privire la importanța prejudiciului – condiție a răspunderii patrimoniale. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale". 2018, nr. 1(7), pp. 16-30. ISSN 2345-1858.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Numărul 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1858

Aspecte teoretice și practice cu privire la importanța prejudiciului – condiție a răspunderii patrimoniale


CZU: 347.5
Pag. 16-30

Lupaşcu Zinaida1, Stahi Tatiana2
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2018


Rezumat

În societatea umană, nimănui nu-i este permis să încalce sfera drepturilor altei persoane, provocîndu-i vreun prejudiciu, prin acţiunile sau inacţiunile sale. Această normă elementară de conduită nu este circumscrisă exclusiv raporturilor juridice, ci este un concept foarte vechi, o regulă generală de comportament, cunoscută încă din cele mai îndepărtate timpuri şi în cele mai variate comunităţi şi orinduiri sociale. Problema repărării prejudiciului apărut în rezultatul nerespectării legislaţiei este una dintre cele mai strigente şi actuale, reprezentînd tema de discuţii continuă în literatura juridică de specialitate. De un deosebit interes este natura şi conţinutul prejudiciului patrimonial în rezultatul acţiunilor ilicite. Acest articol reflectă aspectele legale și teoretice cu privire la prejudiciu - condiție a răspunderii patrimoniale. Este foarte important ca persoana prejudiciată să fie pusă într-un timp cît mai scurt și într-o situație cât mai apropiată de starea anterioară producerii prejudiciului

In human society, no one is allowed to violate the sphere of the rights of another person, causing damage by his actions or inactions. This elementary norm of conduct is not limited to legal relationships, but is a very old concept, a general rule of conduct known from the earliest times and in the most diverse communities and social arrangements. The problem of repairing the damage that arose as a result of noncompliance is one of the most striking and current, representing the topic of continuous discussion in the specialized legal literature. Of particular interest is the nature and content of patrimonial damage as a result of illicit actions. This article reflects the legal and theoretical aspects of injury - a condition of patrimonial responsibility. It is very important that the injured person be put in the shortest possible time and in a situation as close as possible to the condition before the injury

Cuvinte-cheie
responsabilitate juridică, răspundere patrimonială, prejudiciu, prejudiciu patrimonial, faptă ilicită.