Oxidul nitric şi unele medicamente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
393 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-12 00:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.225+615.31 (3)
Medicamentele potrivit acţiunii lor principale (192)
Medicamentele potrivit originii lor (243)
SM ISO690:2012
POPOVICI, Olesea; STRATU, Ecaterina; COREŢCHI, Ianoş; GHICAVÎI, Victor. Oxidul nitric şi unele medicamente. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 4(78), pp. 43-47. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687

Oxidul nitric şi unele medicamente

Nitric oxide and some medicines

Оксид азота и некоторые лекарства


CZU: 615.225+615.31
Pag. 43-47

Popovici Olesea, Stratu Ecaterina, Coreţchi Ianoş, Ghicavîi Victor
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2018


Rezumat

Sinteza literaturii in domeniu include date actuale privind caracteristicile fiziologice şi patobiologice ale uneia dintre cele mai importante molecule de semnalizare ale organismului – oxidul nitric (NO). Efectul citotoxic al NO se datorează capacităţii sale de a produce oxidantul puternic peroxinitrit (ONOO-) ca urmare a reacţionării cu radicalul superoxid. Capacitatea peroxinitritului de a schimba structura moleculelor se datorează in principal formării radicalilor liberi OH- şi NO+. In concentraţii mari, NO şi peroxinitritul induc moartea celulară prin apoptoză sau necroză.

The presented review of literature covers the current notions on the physiological and pathobiological characteristics of the most important signaling molecule of the body - nitric oxide (NO). The cytotoxic effect of NO is due to its ability to produce a strong oxidant peroxynitrite (ONOO-) in reaction with the superoxide radical. The ability of peroxynitrite to change the structure of molecules is mainly due to the formation of OH- and NO+ free radicals. In high concentrations NO and peroxynitrite induces cell death by apoptosis or necrosis.

Представленный литературный обзор включает в себя современные данные, относительно физиологических и патобиологических характеристик важнейшей сигнальной молекулы организма – оксида азота (NO). Цитотоксическое действие NO обусловлено его способностью производить, в реакции с супероксидным радикалом, пероксинитрит (ONOO-). Способность пероксинитрита изменять структуру молекул обусловлена, в основном, образованием в этих реакциях свободных радикалов OH- и NO+. В больших концентрациях NO или пероксинитрит индуцируют клеточную смерть по пути апоптоза либо некроза

Cuvinte-cheie
oxid nitric, inflamație, apoptoză,

NOS inductibilă, peroxinitrit