Argumentation of human resources needs in the public health sector in the process of the country’s association to the european community
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
708 26
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-05 17:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:331.526(4) (2)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (750)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (383)
SM ISO690:2012
PANTEA, Valeriu; SERBULENCO, Aliona; BAHNAREL, Ion; GRAMA, Octavian; BUCOV, Victoria; ŞALARU, Ion; PANTEA, Larisa. Argumentation of human resources needs in the public health sector in the process of the country’s association to the european community. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 3(77), pp. 6-18. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873

Argumentation of human resources needs in the public health sector in the process of the country’s association to the european community

Обоснование потребностей в людских ресурсах для Общественного здравоохранения на этапе ассоциации страны в Европейское сообщество

Argumentarea necesitatii in resurse umane pentru sanatatea publica la etapa de asociere comunitara a tarii

CZU: 614.2:331.526(4)

Pag. 6-18

Pantea Valeriu1, Serbulenco Aliona2, Bahnarel Ion1, Grama Octavian1, Bucov Victoria1, Şalaru Ion1, Pantea Larisa3
 
1 National Center of Public Health,
2 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
3 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova"
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2018


Rezumat

The process of providing with human resources to a system or institution, including public health, depends on several factors: medical, social, economic, polical etc. Periodically, along with the processes of development in society and the changes that occur, appears need to the adjust the forms of organization and functioning of these structures, including efficient and optimal assurance whit a human resources. The article reflects the methodology and the results of the assessment study of the needs in human resource to ensure the realization of the 10 essential public health operations in the context of the development of the society and the community association of the country. For the public health service, the total human resource requirement of 4.68 functional units per 10,000 population was identified, including 3.76 units per 10,000 population - medical personnel (doctors, biologists, chemists, medical assistants) and 0,92 units per 10 thousand population - administrative-household and logistics personnel. This number of staff is distributed nationally, regionally and units designed for public health surveillance in administrative territories (district, municipality).

Procesul de asigurare cu resurse umane a unui sistem sau instituție, inclusiv din domeniul sănătății publice, este dependent de mai mulți factori: medicali, sociali, economici, politici etc. Periodic, odată cu procesele de dezvoltare în societate și schimbările care intervin, apare necesitatea ajustării formelor de organizare și funcționare a acestor structuri, inclusiv de asigurare eficientă și optimală cu resurse umane. În articol sunt reflectate metodologia și rezultatele studiului de evaluare a necesității în resurse umane pentru asigurarea realizării celor 10 operațiuni esențiale ale sănătății publice, în condițiile de dezvoltare actulă a societății și de asociere comunitară a țării. Pentru serviciul de sănătate publică a fost identificată necesitatea totală în resurse umane de 4,68 unități funcționale de personal la 10 mii populație, incluisv 3,76 unități la 10 mii populație –personal medical (medici, biologi, chimiști, asistenți medicali) și 0,92 unități la 10 mii populație personal administrativ-gospodăresc și de logistică. Acest număr de personal fiind repartizat eșalonat la nivel național, regional și unități destinate pentru supravegherea sănătății publice în teritoriile administrative (raion, municipiu).

Процесс обеспечения человеческими ресурсами системы или учреждения, включая учреждения по надзору за общественным здоровьем, зависит от множество факторов: медицинских, социальных, экономических, политических и т.д. Периодически наряду с процессами развития общества и происходящими изменениями необходимо скорректировать организационные и функциональные формы этих структур, включая эффективное и оптимальное обеспечение человеческим потенциалом. В статье отражена методология и результаты оценки потребности в человеческих ресурсах для обеспечения реализации 10 приоритетных задач общественного здравоохранения, в контексте современного развития общества и европейской интеграции страны. Для службы общественного здравоохранения, было определено общее количество персонала в размере 4,68 функциональных единиц на 10000 населения, в том числе 3,76 единицы на 10000 населения - медицинский персонал (врачи, биологи, химики, медицинские помощники) и 0,92 единицы на 10 тысяч населения - для административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения. Эти функциональные единицы были распределены на национальном и региональном уровнях, а также предусмотрены единицы для надзора за общественным здоровьем в административных территориях (районах и муниципиях). Ключевые слова: общественное здоровье, человеческие ресурсы, функциональные задачи, нормативы.

Cuvinte-cheie
public health, Human resources,

functional task, normative.