Evaluarea helmintofaunei la Myodes glareolus din rezervația naturală „Plaiul Fagului”.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
216 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-18 22:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
599.323.4:574.4(478) (2)
Mammalia. Mamifere (41)
Ecologie generală şi biodiversitate (250)
SM ISO690:2012
CHIHAI, Oleg; ERHAN, Dumitru; TĂLĂMBUŢĂ, Nina; RUSU, Ştefan; NISTREANU, Victoria; LARION, Alina; ZAMORNEA, Maria; MELNIC, Galina; NAFORNIŢA, Nicolae; RUSU, Vadim. Evaluarea helmintofaunei la Myodes glareolus din rezervația naturală „Plaiul Fagului”.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 2(335), pp. 85-94. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X

Evaluarea helmintofaunei la Myodes glareolus din rezervația naturală „Plaiul Fagului”.

Assessment of helminth fauna in Myodes glareolus from „Plaiul Fagului” nature reserve.

Оценка гельминтофауны у Myodes glareolus в природном заповеднике “Plaiul Fagului”.


CZU: 599.323.4:574.4(478)
Pag. 85-94

Chihai Oleg1, Erhan Dumitru1, Tălămbuţă Nina2, Rusu Ştefan1, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Zamornea Maria1, Melnic Galina1, Naforniţa Nicolae3, Rusu Vadim41
 
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2018


Rezumat

Șoarecele scurmător (Myodes glareolus) este o specie silvicolă cu răspândire largă în păduri luminoase (poiene), sectoare cu subarboret și la lizieră pe terenuri umede de la marginea bălților. Rezultatele investigațiilor helmintologice evidențiază o structură taxonomică complexă a endoparazitismului obligatoriu constituită din 15 specii (Plaghiorchis elegans, Skrjabinotaenia lobata, Catenotaenia cricetorum, Hydatigera taeniaeformis larvae, Taenia pisiformis larvae, Mesocestoides lineatuslarvae, Paranoplocephala omphaloides, Rodentolipis straminea, Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Capilaria hepatica, Trichocephalus muris, Mastophorus muris, Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), care aparțin la 3 clase, 13 familii și 14 genuri. Indicii invazionali denotă un nivel infestațional al gazdelor cu gradul de răspândire și abundență numerică variată. Structura habituală este constituită din specii cu localizare gastrică, în intestinul subțire/gros, în cavitatea toracică/abdominală și în parenchimul hepatic. Structura evolutivă este reprezentată de specii cu dezvoltare mono-, di- și trixenică. Structura nozologică însumează 14 entități morbide integrate în 4 categorii: trematodoze imaginale, cestodoze larvare/imaginale și nematodoze imaginale. Structura ierarhică a helmintofaunei evidențiază corelația invers proporțională a indicilor infestaționali: speciile dominante după prevalență ocupă niveliul inferior după abundența numerică. Scopul cercetărilor vizează studiul helmintofaunei la Myodes glareolus din Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, cu evidențierea structurii taxonomice, habituale, evolutive și ierarhice, stabilirea tipologiei endoparazitismului obligatoriu și evaluarea indicilor invazionali.

Bank vole (Myodes glareolus) is widely spread silvicolous species, inhabiting in woods, forest clearings, shrub vegetati on, at forest edge, near ponds with abundant vegebtation. The results of helminthological investigations revealed a complex taxonomic structure of obligatory endoparasitism consisting of 15 species (Plaghiorchis elegans, Skrjabinotaenia lobata, Catenotaenia cricetorum, Hydatigera taeniaeformis larvae, Taenia pisiformis larvae, Mesocestoides lineatuslarvae, Paranoplocephala omphaloides, Rodentolipis straminea, Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Capilaria hepatica, Trichocephalus muris, Mastophorus muris, Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), belonging to 3 classes, 13 families and 14 genera. Invasive indices show an infestational level of hosts with varying degrees of spreading and abundance. The habitual structure consists of species with gastric localization, thin / thick intestine, thoracic / abdominal cavity and hepatic parenchyma. The evolutionary structure is represented by mono-, di- and trixenic development species. The nozological structure consists of 14 morbid entities integrated into 4 categories: imaginal trematodoses, larval / imaginal cestodoses and imagina nematodoses. The hierarchical structure of helmintofauna highlights the inversely proportional correlation of infestational indices: the dominant species occupy the inferior level after abundance. The purpose of the research is to study the Helminth fauna in Myodes glareolus from the Plaiul Fagului Nature Reserve, with the emphasis on the taxonomic, habitual evolutionary and hierarchical structure, the establishment of the typology of obligatory endoparasitism and the evaluation of the invasive indices.  52 references, 1 figure, 2 tables

Рыжая полевка (Myodes glareolus), являясь лесным видом, имеет широкое распространение на полянах и опушке леса, на участках с подлеском и на влажных прибрежных территориях. По результатам экопаразитологических исследований определена структура гельминтофауны, включающая 15 видов эндопаразитов (Plaghiorchis elegans, Skrjabinotaenia lobata, Catenotaenia cricetorum, Hydatigera taeniaeformis larvae, Taenia pisiformis larvae, Mesocestoides lineatuslarvae, Paranoplocephala omphaloides, Rodentolipis straminea, Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Capilaria hepatica, Trichocephalus muris, Mastophorus muris, Heligmosomoides polygirus, Strongyloides ratti), относящихся к 3 классам, 13 семействам и 14 родам. Количественные показатели зараженности мышей – хозяев по степени распространения и числовому обилию обнаруженных гельминтов характеризуются большой вариабельностью. По биотопу (орган паразиторования), встречаются виды со следующей локализацией: желудок, тонкий/толстый кишечник, брюшная/грудная полость и паренхима печени. Проведено характеристика особенностей развития паразитов, которая сводится к моно-, ди- и триксенной модели. По частоте встречаемости и числовому обилию обнаруженных гельминтов установлена обратно пропорциональная зависимость. Целью исследований было изучение гельминтофауны у (Myodes glareolus) в природном заповеднике “Plaiul Fagului” и характеристика особенностей систематики, развития, биотопа, специфики эндопаразитизма, частоты встречаемости гельминтов и степени зараженности хозяев. Библ. – 52, рис. – 1, табл. – 2.

Cuvinte-cheie
helmintofauna, rozătoare.,

prevalenţa, intensitatea