Biblioteca și noile modalități de comunicare și diseminare a rezultatelor cercetărilor științifi ce
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
51 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-09 10:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
027.7:004.6:001.38 (2)
Biblioteconomie (196)
Date (39)
Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale (761)
SM ISO690:2012
ABABII, Lilia; MIHALUŢA, Lina. Biblioteca și noile modalități de comunicare și diseminare a rezultatelor cercetărilor științifi ce. In: Magazin bibliologic. 2018, nr. 1-2, pp. 99-103. ISSN 1857-1476.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 1-2 / 2018 / ISSN 1857-1476

Biblioteca și noile modalități de comunicare și diseminare a rezultatelor cercetărilor științifi ce

Library and the new modalities of communication and dissemination of scientifi c research results


CZU: 027.7:004.6:001.38
Pag. 99-103

Ababii Lilia, Mihaluţa Lina
 
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2018


Rezumat

În articol este abordată problema managementului datelor de cercetare, activitate ce presupune gestionarea ştiințifi că şi efi cientă a tuturor datelor generate în urma activităţilor de cercetare. Drept instrumente care asigură accesul deschis la cercetare sunt nominalizate bazele de date ştiinţifice, revistele electronice, bibliotecile electronice deschise, repozitoriile naţionale şi internaţionale. Bibliotecii, ca instituţie cheie în activitatea de cercetare, îi revine un rol important în ceea ce priveşte identifi carea de noi instrumente şi tehnologii care ar facilita regăsirea resurselor şi colecţiilor, extinderea potenţialului informaţional. Biblioteca Ştiinţifi că USARB se afl ă într-o continuă căutare de noi surse de comunicare şi diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice..  

The article deals with data management research, which involves the scientific and effective management of all data generated from research activities. Scientific databases, electronic journals, open electronic libraries, national and international repositories are nominated as tools that provide open access to research. The library, as key research institution, has an important role to play in identifying new tools and technologies that would facilitate the retrieval of resources and collections, expanding the information potential. The USARB Scientific Library is in constant search for new sources of communication and dissemination of scientific research results.

Cuvinte-cheie
baze de date, Zenodo, acces deschis, IBN,

repozitorii, RI ORA USARB, CEEOL, Open Library, managementul datelor, baze de date științifi ce, gestionarea datelor, activități de cercetare