Comerțul produselor agroalimentare din Republica Moldova și interesul naţional
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
396 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-18 12:46
SM ISO690:2012
CERTAN, Ion; CERTAN, Simion. Comerțul produselor agroalimentare din Republica Moldova și interesul naţional. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Ed. a 13-a/Vol. 1, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, pp. 208-215. ISBN 978-9975-3202-8-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1, 2018
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 11-12 octombrie 2018

Comerțul produselor agroalimentare din Republica Moldova și interesul naţional


JEL: Q12, Q15, Q17
Pag. 208-215

Certan Ion1, Certan Simion2
 
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2018


Rezumat

The agriculture of our country is undergoing a difficult phase of the changes initiated by the Concept of Agrarian Reform and Social-Economic Development of the Village adopted by the Moldovan Parliament on February 15, 1991, which states that it "can be effective only if the market relations develop".  At present, the agri-food sector is considerably influenced by the Association Agreement between the Republic of Moldova on the one hand and the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States on the other hand (hereinafter referred to as "the Agreement") signed and initialed in 2013 by the authorities of the Republic of Moldova.  The functionality of the national agri-food system, based on market relations and open to the world, is often marked by dynamism, often by uncertainty and risk, sometimes even by hostility, and increasingly dependent on the conjugation of national interests with international ones. This situation encouraged us to return to the study of the trade in agri-food products in relation to the national interest in order to outline some proposals that would contribute to its efficiency.

Agricultura țării noastre parcurge o etapă dificilă a schimbărilor, inițiate prin Concepția reformei agrare și a dezvoltării social-economice a satului adoptată de Parlamentul R. Moldova în 15 februarie 1991 în care se arată că ea „poate fi eficientă numai cu condiția dezvoltării relațiilor de piață”.  Actualmente, sectorul agroalimentar este influențat considerabil de Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare „Acordul”), semnat și parafat în 2013 de autoritățile Republicii Moldova.  Funcționalitatea sistemului agroalimentar național, bazat pe relațiile de piață și deschis față de lume este frecvent marcat de dinamism, deseori de incertitudine și risc, uneori chiar de ostilitate și depinde, într-o măsură din ce in ce mai mare, de conjugarea intereselor naționale cu cele internaționale. Situația respectivă ne-a încurajat să revenim la studiu comerțului produselor agroalimentare în raport cu interesul național pentru a contura unele propuneri care ar contribui la eficientizarea acestuia.

Cuvinte-cheie
agricultură, interes, acord, piaţă, comerţ, eficienţă