Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (2)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
813 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-05 11:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89 (918)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (874)
SM ISO690:2012
HOLBAN, Ion. Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (2). In: Intellectus. 2018, nr. 3, pp. 78-90. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (2)

Building the Knowledge-Based Society in the Republic of Moldova: Good Practices, Guidelines, Problems, Suggestions (2)


CZU: 001.89
Pag. 78-90

Holban Ion
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 19 octombrie 2018


Rezumat

Sunt prezentate măsurile intreprinse in Republica Moldova, in perioada 1993-2017, pentru edificarea societății bazate pe cunoaștere, promovarea calităţii in sfera ştiinţei şi inovării şi in cea a pregătirii cadrelor ştiinţifice, pilonii principali ai dezvoltării durabile a societăţii, utilizarea instrumentelor informatice pentru evaluarea activității CDI. Autorul evidenţiază părțile forte și cele slabe ale procesului, imixtiunea factorului politic, propunand soluţii pentru ameliorarea situaţiei in domeniul dat, prin diversificarea și amplificarea finanțării, modificarea actelor normative

The measures undertaken in the Republic of Moldova, during the period 1993-2017, for the building of the knowledge-based society, the promotion of the quality in the sphere of science and innovation and that of scientific staff training, the main pillars of the sustainable development of the society, the use of IT tools for the evaluation of the RDI activity are presented. The author highlights the strengths and weaknesses of the process, the interference of the political factor, proposing solutions for improving the situation in the given field, by diversifying and amplifying the financing, modifying the normative acts.  

Представлены меры, предпринимаемые Республикой Молдова в период с 1993 по 2017 года для формирования общества, основанного на знаниях, продвижения качества в области науки и инноваций и в сфере подготовки научных кадров, что является основой основ устойчивого развития общества, а также говорится об использовании информационных инструментов для оценки научных исследований, разработок и инновационной деятельности. Автор обращает внимание на устойчивые и уязвимые стороны процесса, вмешательство политического фактора, предлагая решения для улучшения ситуации в данной области путем диверсификации и увеличения финансирования, внесения изменений в нормативные акты

Cuvinte-cheie
societate bazată pe cunoaştere, societate informaţională, instrumente informatice, factor politic, cadre ştiinţifice, studii doctorale, învăţământ preuniversitar.