Развитие методов определения эффекта от использования средствавтоматизации в последовательных сферах их применения
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
377 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-14 14:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
681.51:33 (1)
Mecanisme și instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină (44)
Economie. Științe economice (5709)
SM ISO690:2012
ЯКОВЛЕВ, А.. Развитие методов определения эффекта от использования средствавтоматизации в последовательных сферах их применения. In: Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 2(37), pp. 115-125. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.1343422
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070

Развитие методов определения эффекта от использования средствавтоматизации в последовательных сферах их применения

Development of Efficiency Determination Methods of Automation Facilities in Sequential Areas of their Applications

Dezvoltarea metodelor de determinare a efectului mijloacelor de automatizare în sferele ulterioare de aplicare


DOI: 10.5281/zenodo.1343422
CZU: 681.51:33
Pag. 115-125

Яковлев А.
 
НТУ Харьковский Политехнический Институт
 
Disponibil în IBN: 14 septembrie 2018


Rezumat

Цель исследования состоитв развитии теории и методов оценки эффективности инноваций на примере средств автоматизации технологических процессов. Поставленная цель достигается в результате предложенных теоретико-методологических разработок в данном направлении. Исследования проводились на основе анализа отечественных и зарубежных литературных источников, фактическом анализе производства данной техники и ее использования в различных видах производств. Установлено, что, если в результате создания продуктовых инновацийсущественно изменяется качество средств автоматизации технологических процессов, необходимо рассчитывать экономический эффект от их внедрения по цепи последовательных звеньев, где проявляются преимущества от их применения. Определено количество уровней, по которым следуетвыполнять такие расчеты. Такой подход представляет научную новизну, поскольку традиционно эффект рассчитывается по двум уровням –производитель-потребитель или одному уровню потребления товара. Экономический эффект в различных сферах применения инноваций определяется как сумма эффектов от потребления товаров при их использовании в каждой сфере по видам производств данного уровня. Рассмотрен порядок проведения таких расчетов, предложены соответствующие математические формулы. В формулах для расчета эффекта существенное значение имеет установление количества товаров, которые следует производить на разных уровнях потребления. Приведены соответствующие методические рекомендации в зависимости от величины производительности, сроков службы и использования инновационныхсредств автоматизации по видам производств. Это способствует разработке прогнозов определения объема выпуска товаров на любом уровне получения эффекта по видам производств в цепи последовательного получения эффекта. Практические расчеты подтвердили целесообразность и практическую реализуемость предложенного методического подхода. Разработанные методические положения могут быть использованы для определения эффекта для других видов инновационных средств и предметов труда. Предложенный подход представляется дальнейшим развитием теории и практики экономической оценки нововведений, способствует повышению степени достоверности проведения соответствующих финансовых расчетов.

It is identified that the effect of high-quality innovations may not be over in the sphere of their direct use. The objective of the article is the development of theoretical and methodical propositions for the effect valuation of such development works according to the sphere of their final use by way of example electrotechnical means of workflow automation. The objective is attained as a result of the research carried out. It’s proved that under the valuation of the means of workflow automation for the output of the means of labor the effectvaluation should be carried out for three levels: production of means of automation, their use, consumption of the means of labor, produced by the use of the means of workflow automation analyzed. Under valuation the effect of the means of labor aimed forproduction of objects of labor the level of manufacture of objects of labor which are produced on the certain equipment is added.The methodical recommendations for the determination of the size of needs for new items at different levels of consumption under the change in degree of qualitative characteristics with regard to stochastic nature of economic processes are introduced. These recommendations have the universal character and they enable their use under the estimation of the effect of other kinds ofmeans of labor and objects of labor. The result of the research is the certain contribution to the improvement of the theory and practice for the determination of social and economic efficiency of innovations.

Obiectivul cercetărilor constă în dezvoltarea teoriilor şi a metodelor de estimate a eficienţei inovaţiilor la capitolul mijloace de automatizare a proceselor tehnologice. Realizarea scopului dat se obţine prin cerecetări efectuate în direcția susnumită. Cercetări au fost efectuate în baza analizei surselor din literatura locală şi străină, dar şi în urma unei analize de-facto în sectorul producerii asupra tehnicii menţionate şi a utilizării ei în diverse tipuri de producere. S-a stabilit, că dacă în rezultatul elaborării inovaţiilor ce ţin de un produs se schimbă considerabil calitatea mijloacelor de automatizare ale proceselor tehnologice, atunci efectul economic în urma acestor implementări se va calcula în lanţ pentru toate părţile componente ale procesului, unde se evidenţiază priorităţile aplicărilor pentru inovaţiile date. A fost stabilită totalitatea nivelurilor după care urmează a fi efectuate asemenea calcule. Aufost aduse recomandările metodice respective în dependenţă de valoarea productivităţii, termenul de exploatare şi utilizarea mijloacelor inovaţionale de automatizare după tipurile de producere. Acest fapt contribuie la elaborarea prognozelor de determinare a volumelor de producere a mărfurilor la orice nivel de obţinere a efectului după tipurile de producere în lanţul obţinerii consecutive ale efectului. Calcule practice au demonstrat raţionalitatea în realizarea practică a abordării metodice propuse. Prevederile metodice elaborate pot fi utilizate la determinarea efectului pentru alte tipuri de mijloace inovaţionale şi obiective ale muncii. Abordarea propusă reprezintă dezvoltarea ulterioară a teoriei şi practicii estimării economice a implementărilor inovaţionale, contribuie la creşterea nivelului de credibilitate în exerciţiul de efectuare calculelor financiare.

Cuvinte-cheie
средства автоматизации, качество, эффект, уровни расчета эффекта, сфера расчета эффекта, конечная сфера потребления, Объемы производства, финансовые расчеты.