Оценка обмена мощностью по ВЛ 110 кВ румынской и молдавской энергосистем
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
686 34
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-01 01:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.315.1(478+498) (1)
Electrotehnică (830)
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЕРЗАН, Владимир; БЫКОВА, Е.В.; БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.; ЕРМУРАКИ, Ю.В.; ГРИГОРАШ , Г.; ГАВРИЛАШ, M.; ИСТРАТЕ, M.. Оценка обмена мощностью по ВЛ 110 кВ румынской и молдавской энергосистем. In: Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 2(37), pp. 46-61. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.1343396
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070

Оценка обмена мощностью по ВЛ 110 кВ румынской и молдавской энергосистем

Estimation of Power Exchange through 110 kV Overhead Power Lines  at the Interface of the Romanian and Moldovan Power Systems

Estimarea schimbului de putere prin liniielectrice aeriene110 kV la interfața sistemelor electroenergetice ale României și Republicii Moldova


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1343396
CZU: 621.315.1(478+498)
Pag. 46-61

Постолатий В.М.1, Берзан Владимир1, Быкова Е.В.1, Бошняга В.A. 1, Суслов В.М.1, Ермураки Ю.В.1, Григораш Г.2, Гаврилаш M.2, Истрате M.2
 
1 Институт энергетики,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 13 septembrie 2018


Rezumat

Цель данной статьи -оценить возможность технического использования линий напряжением110 кВ длясоединения энергосистем Республики Молдова и Румынии с учетом режима единой энергосистемы, который включает в себя энергосистемы стран СНГ, в том числе Молдовы, Румынии, Украины и других стран региона. В схеме расчета установившегося режимапри синхронной работе объединенной системы была выделена зона межсистемного соединения молдавской и румынской энергосистем: ВЛ 110 кВ Стынка-Костешть, Цуцора (Fai) -Унгень и Хушь-Чиоара. В существующей топологии электрических сетей потоки энергии на интерфейсе энергосистем имеют направление из Республики Молдова в Румынию. Изменение направления потоков мощности возможно, когда предусмотрена установка в ВЛ 110 кВ устройств для регулирования фазового угла. Устройства регулированияугла разности фаз трансформаторного типа были введены в эквивалентной схеме ВЛ110 кВ для обеспечениятехнических возможностей совместной работы двух энергосистем и осуществления режима двунаправленной передачи мощности. Результаты расчетов установившегося режима продемонстрироваливозможность достижения двунаправленного обмена мощностьюмежду взаимосвязанными энергетическими системами путем регулирования угла разности фаз. Былапоказанавозможность стабильной работы при использовании ВЛ110 кВ в качестве межсистемных линий связи молдавской и румынской энергосистем. Вопрос об использовании ВЛ 110 кВ в качестве линий межсистемной связи энергосистем требует индивидуального подхода при его решении.

The purpose of this paper is to estimate the possibility of technical use of the 110 kV voltage lines (OPL) for the interconnection of the power systems of the Republic of Moldova and Romania, taking into account in the unified power system regime, which includes the power system of the CIS countries, of Moldova, Romania, Ukraine and other countries in the region.In the calculation scheme of the permanent synchronous regime of the integrated system, the interconnection zone of the Moldovan and Romanian systems was highlighted for the lines of 110 kV: Stanca-Costeşti, Ţuţora (Fai) -Ungheni and Hushi-Cioara.Transformer phase difference angle adjustment devices have been introduced in the 110 kV OPLto provide the bidirectional power shift regime. In the existing topology of electricity networks, power flows at the power system interface are directed from the Republic of Moldova to Romania.Changing the direction of the power flows is possible through the 110 kV OPLA when equipped with phase shift devices. The results of the calculations of the permanent regime have demonstrated the possibility of achieving the reciprocal power exchange regime between the interconnected power systems by adjusting the phase difference angle. It was shown the possibility of stable operation when using 110 kV overheadpowerlines as interconnection lines of the Moldovan and Romanian power systems.The issue of interconnection through the 110 kV lines is complex and requires an individual approach to how to achieve it.

Scopul acestei lucrări constă în estimarea posibilității utilizării tehnice a liniilor cu tensiunea de 110kV de la interfața sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și României ca linii de interconexiune, ținând cont de regimul sistemului electroenergetic unificat, care include concomitent sistemul electroenergetic al țărilor CSI, inclusiv, a Moldovei, României, Ucrainei și a altor țări din regiune. În schema de calcul al regimului permanent sincron asistemuluiintegrats-aevidențiat zonade interconexiunea sistemelor moldovenesc și românesc:linie electrică aeriană (LEA)110 kV Stânca-Costești, Țuțora (Fai)-Ungheni și Huși-Cioara. În LEA 110 kVau fost introduse dispozitive de reglare a unghiului diferenței de fază tip transformator pentru a asigura regimul bidirecțional al schimbului de putere. În topologiaexistentă a rețelelor electrice fluxurilede putere la interfața sistemelor electroenergetice au direcția din RepublicaMoldovaspre România. Schimbareadirecției fluxurilor de putere este posibilă la dotarea LEA 110 kV cu instalații de reglarea diferenței de fază a tensiunilor la interfața sistemelor interconectate. Rezultatele calculelor regimului permanent au demonstrat posibilitatea realizării regimului de schimb reciproc de putere prin LEA 110 kV intre sistemele electroenergetice moldovenesc și românesc prinreglarea unghiului diferenței de fază. S-a constatat posibilitatea funcționării stabile a LEA 110 kV de interconexiune pentru diferite topologii de interconexiune prin LEA 110 kV. Problema realizării interconexiunii prin LEA 110 kVeste complexă și necesită o abordare individuală privind modul de realizare.

Cuvinte-cheie
межсистемная связь, линия 110 кВ, устройство регулирования, угол разности фаз, двухсторонний обмен активной мощностью, установившийся режим.