Determinarea toxicităţii acute a extractelor obţinute din Agrimoniae herba şi Cichorii herba: studiu experimental
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
463 24
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-22 09:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.45:615.322:582.998 (1)
Medicamentele potrivit originii lor (39)
Medicamentele potrivit originii lor (263)
Botanică sistematică (511)
SM ISO690:2012
COJOCARU-TOMA, Maria; PARII, Sergiu; NICOLAI, Eugeniu; TOMA, Maria-Mirabela; GHERMAN, Tudoriţa; ROMAȘCU, Serafim. Determinarea toxicităţii acute a extractelor obţinute din Agrimoniae herba şi Cichorii herba: studiu experimental. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 2(16), pp. 35-43. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467

Determinarea toxicităţii acute a extractelor obţinute din Agrimoniae herba şi Cichorii herba: studiu experimental

Determination of acute toxicity for extracts of Agrimoniae herba and Cichorii herba: experimental study


CZU: 615.45:615.322:582.998
Pag. 35-43

Cojocaru-Toma Maria, Parii Sergiu, Nicolai Eugeniu, Toma Maria-Mirabela, Gherman Tudoriţa, Romașcu Serafim
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 13 septembrie 2018


Rezumat

Introducere. Pornind de la ideea că una din direcţiile actuale de dezvoltare a industriei farmaceutice este obţinerea şi utilizarea extractelor din plante medicinale cu conţinut de diverse principii active, lucrarea dată prezintă cercetări derulate în scopul determinării toxicităţii acute al unor produse vegetale: Argimoniae herba, Cichorii herba, produse cu proprietăţi antioxidante. Material și metode. Produsele vegetale Agrimoniae herba și Cichorii herba au fost selectate din colecţia Centrului Știinţific de Cultivare a Plantelor Medicinale USMF „Nicolae Testemiţanu” conform recomandărilor farmacopeice. Extracţia principiilor active s-a efectuat cu etanol:apă 80%, până la epuizarea produselor vegetale, cu concentrarea ulterioară a soluţiilor extractive obţinute cu ajutorul unui evaporator rotativ. Conţinutul de polifenoli și acţiunea antioxidantă s-au realizat prin metode specrofotometrice. Toxicitatea acută a fost determinată prin metoda dozelor fixe, cu stabilirea clasei toxice, prin administrare intragastrală și intraperitoneală, conform TG 423 (Acute Toxic Class Method), recomandată de Organizaţia Economică pentru Cooperare şi Dezvoltare şi după metoda Kerber, pe 132 de şoricei albi de laborator linia „Wistar” (66 masculi, 66 femele), în urma obţinerii acordului Comitetului de Etică nr. 42 din 11.05.2016. Rezultate. Părţile aeriene de turiţă și de cicoare manifestă remacrabile proprietăţi antioxidante: Agrimoniae herba (IC50 = 45,56 μg/ml), Cichorii herba (IC50 = 173,08 μg/ml), cu o corelare în conţinutul total de polifenoli pentru turiţă de 6,07% și, respectiv, cicoare – 2,88%. Determinarea toxicităţii acute denotă o toxicitate redusă atât la administrarea enterală, cât şi parenterală: (DL25% = 4412 mg/kg pentru extractul din Agrimoniae herba); (DL50% este >5000 mg/kg pentru extractele din Agrimoniae herba și Cichorii herba), estimată conform metodei TG 423 (Acute Toxic Class Method), ce caracterizează extractele studiate ca fiind, practic, inofensive. Concluzii. Rezultatele obţinute ne-au permis să stabilim că la doza maximă administrată în cadrul experimentului, care a corespuns cu 6000 mg/kg pentru extractele din Agrimoniae herba și Cichorii herba la administrarea enterală și intraperitoneală, pentru Cicorii herba nu s-a constatat doza letală (DL=0%), cu clasa de toxicitate 5, fapt ce poate servi ca premiză pentru continuarea studiilor preclinice și clinice de determinare a inofensivităţii şi eficacităţii pentru produsele Agrimoniae herba și Cichorii herba.  

Introduction. Starting from the idea that one of the current directions of development of the pharmaceutical industry is the obtaining and uses of extracts from medicinal plants containing various active principles, this paper presents research carried out in order to determine the acute toxicity of some vegetable products: Argimoniae herba, Cichorii herba, products with antioxidant properties. Material and methods. The vegetable products Agrimoniae herba and Cichorii herba from the collection of the Scientific Center of Medicinal Plants Cultivation of the Nicolae Testemitanu SUMPh were collected according to pharmacopoeial recommendations. The extraction of the active principles was done using ethanol:water 80%, until the exhausted of vegetable products, with the subsequent concentration of the extractive solutions by means of a rotary evaporator. Acute toxicity was determined by the fixed-dose method with the establishment of the toxic class by enteral and intraperitoneal administration, according to TG 423 (Acute Toxic Class Method) recommended by Organization for Economic Cooperation and Development by the Kerber method, on 132 laboratory white mice line “Wistar” (66 males, 66 females), following the agreement of the Ethics Committee no. 42 from 11.05.2016. Results. The aerial parts of agrimony and chicory exhibit remarkable antioxidant properties: Agrimoniae herba (IC50 = 45.56 μg/ml), Cichorii herba (IC50 = 173.08 μg/ml), with a correlation in total contain of polyphenols for agrimony 6.07% and respectively chicory 2.88%. The determination of acute toxicity indicate low toxicity both for enteral and intraperitoneal administration: (DL25% = 4412 mg/kg for extract of Agrimoniae herba); (DL50% > 5000 mg/kg for extracts of Agrimoniae herba and Cichorii herba), estimated according to the method TG 423 (Acute Toxic Class Method) which characterizes the studied extracts as practically inoffensive. Conclusions. The obtained results allowed us to establish that the maximum dose administrated in the experiment which corresponded to 6000 mg/kg for extracts of Agrimoniae herba and Cichorii herba for enteral and intraperitoneal administration, for Cichorii herba did not found the lethal dose (DL=0%), with toxicity class 5, which may serve as a prerequisite for further preclinical and clinical studies to determine the inoffensivity and efficacity for the products Agrimoniae herba and Cichorii herba.  

Cuvinte-cheie
plante medicinale, produse vegetale, extracte, toxicitate acută.