Studiul teoretic și experimental asupra stabilității unor 4-(4-clorofenil) pirimidiniu ilide
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
851 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-07 20:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
546 (516)
Chimie anorganică (454)
SM ISO690:2012
MANGALAGIU, Ionel, MOLDOVEANU, Costel, ZBANCIOC, Gheorghita N., AMĂRIUCĂI-MANTU, Dorina, VASILACHE, Violeta. Studiul teoretic și experimental asupra stabilității unor 4-(4-clorofenil) pirimidiniu ilide. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2017, nr. 1(3), pp. 27-43. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Studiul teoretic și experimental asupra stabilității unor 4-(4-clorofenil) pirimidiniu ilide

Theoretical and experimetal study on the stability of some 4-(4-chlorophenyl) pyrimidinium ylides

CZU: 546

Pag. 27-43

Mangalagiu Ionel, Moldoveanu Costel, Zbancioc Gheorghita N., Amăriucăi-Mantu Dorina, Vasilache Violeta
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 4 septembrie 2018


Rezumat

Stabilitatea ilidelor derivați din 4-(4-clorfenil)pirimidiniu a fost studiată teoretic și experimental. Studiul s-a bazat pe metodele semiempirice ale mecanicii cuantice, aceasta fiind metoda PM3 a software-ului HYPERCHEM, precum și cele ale mecanicii moleculare folosind metoda MM2. Pentru a stabili o corelație între structura, stabilitatea și reactivitatea în seria 4-(4-clorofenil) pirimidinium-ilidelor, am realizat un studiu teoretic bazat pe utilizarea teoriei relativiste de perturbare a ordinii a doua, limitată la orbitale moleculare de frontieră. Ca și în cazul 4-(4-clorfenil)pirimidinei, s-a urmărit minimizarea energetică a moleculei prin metoda semiempirică PM3, fiecare structură fiind optimizată până când schimbarea de energie a fost mai mică de 0,001 kcal/mol. Creșterea rotației a fost de aproximativ 15°. Se calculează încărcătura atomică, coeficienții pb ai orbitalilor atomici, precum și valorile energiei orbitalelor moleculare de frontieră HOMO și LUMO ale atomilor din 4-(4-clorfenil)pirimidinium-ilidele analizate utilizând metoda semiempirică PM3. Faptul că încărcările atomice totale sunt subunitare indică o delocalizare avansată a încărcării negative din carbanionul ilidic pe substituenții săi și a încărcării pozitive de la atomul de azot N-ilidic pe întregul heterociclu. Structura compușilor a fost dovedită prin analize elementale și spectrale (IR, RMN și SM). Analiza elementală (C, H, N) și datele spectrale sunt în concordanță cu structura propusă

The stability of ylides derived from 4-(4-chlorophenyl)pyrimidinium was studied theoretically and experimental. The study was based on semiempirical methods of quantum mechanics, this is PM3 method of HYPERCHEM software, as well as those of molecular mechanics using MM2 method. In order to establish a correlation between structure, stability, and reactivity in 4-(4-chlorophenyl)pyrimidinium ylides series, we have achieved a theoretical study based on use of relativist disturbance theory of the second order limited to border molecular orbitals. As in the case of 4-(4-chlorophenyl)pyrimidine was aimed energetic minimization of the molecule by PM3 semiempirical method, each structure was optimized until the energy change was smaller than 0,001 kcal/mol. Increment of rotation was about 15°. Atomic charge, pz atomic orbitals coefficients, as well as values of energy of border molecular orbitals HOMO and LUMO of atoms from analyzed 4-(4-chlorophenyl)pirimidinium ylides were calculated using PM3 semiempirical method. The fact that total atomic charges are sub-unitar indicates an advanced delocalization of negative charge from ylidic carbanione on its substituents and of positive charge from nitrogen N-ylidic atom on the entire heterocycle. The structure of compounds was proved by elemental and spectral (IR, RMN și SM) analysis. Elemental analysis (C, H, N) and spectral data are in accordance with the proposed structure..  

Cuvinte-cheie
azot-ilide, săruri de pirimidiniu, 4-(4-clorofenil)pirimidina, stabilitatea ilidelor.