Aspects on establishment and ending  of tax receivable  (Part I)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
130 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-13 12:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.3:336.2 (1)
Finanțe (829)
Venituri publice (223)
SM ISO690:2012
TIRLEA, Mariana-Rodica. Aspects on establishment and ending  of tax receivable  (Part I). In: Economie şi Sociologie. 2018, nr. 1, pp. 38-52. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1 / 2018 / ISSN 1857-4130

Aspects on establishment and ending  of tax receivable  (Part I)

Aspecte privind formarea şi stingerea creanţei fiscale (Partea I-a)

Аспекты создания и погашения налоговых обязательств (Часть I)


CZU: 336.3:336.2
JEL: E60, E69, O23.
Pag. 38-52

Tirlea Mariana-Rodica
 
„Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest
 
Disponibil în IBN: 16 august 2018


Rezumat

The field of taxation is a complex scientific field of great importance, constantly changing and transforming with a high degree of theoretical and practical difficulty. The aim of the work is to know and manage taxes, duties and social contributions to the single consolidated state budget in order to determine the tax base that is the basis for calculating the correct tax receivable. Tax receivable generates a tax legal relationship between individual taxpayers and legal entities taxpayers, on the one hand, and the state, on the other hand, as a result of a tax enactment on the levying of taxes and duties. The right of public authorities to levy taxes, duties and contributions to the state budget, local budgets, and social security budget implies the existence of the tax liability and the tax receivable. Obligation of taxes, as a defining feature of taxes, is closely linked to the tax sovereignty of state, legality and legitimacy of taxes. Tax sovereignty of the state gives it the right to institute taxes by law and to require taxpayers to honour their fiscal obligations [8]. The research used methods are concretized in: A. Methods of strategic analysis: Internal analysis method, Pest method, Scenario method; B. The method of assessing taxable items in order to establish tax bases and tax receivables; C. Observation; D. Comparison; E. Study of the specialized literature; F. Expertise and practice in the liberal professions of accountant expert and liquidator. The main results of the first part of the present study consist of: defining and clarifying the theoretical concepts regarding the tax receivable and the tax liability according to the specialized literature and the norms in force, legal issues related to the relationships that generate the tax receivables and the methods of ending the tax receivables

Domeniul fiscalităţii este un domeniu ştiinţific complex de mare actualitate în continuă modificare şi transformare cu un înalt grad de dificultate teoretică şi practică. Scopul lucrării constă în cunoaşterea şi gestionarea impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor sociale la bugetul unic consolidat al statului pentru a determina baza impozabilă care reprezintă temelia de calcul pentru stabilirea corectă a creanţei fiscale. Creanţa fiscală generează un raport juridic fiscal între contribuabilii persoane fizice şi contribuabilii persoane juridice, pe de o parte, şi statul, pe de altă parte, ca urmare a legiferării fiscale de a percepe impozite şi taxe. Dreptul autorităţilor publice de a percepe impozite, taxe şi contribuţii la bugetul de stat, la bugetele locale şi la bugetul asigurărilor sociale presupune existenţa obligaţiei fiscale şi a creanţei fiscale. Obligativitatea impozitelor, „ca trăsătură definitorie a impozitelor, este strâns legată de suveranitatea fiscală a statului, de legalitatea şi legitimitatea impozitelor. Suveranitatea fiscală a statului dă dreptul acestuia să instituie impozite prin lege și să pretindă contribuabililor să-şi onoreze la termenele legale obligaţiile lor fiscale [8]. Metodele de cercetare utilizate se concretizează în: A. Metode de analiză strategică: Metoda analizei interne, Metoda Pestel, Metoda scenariilor; B. Metode de evaluare a materiei impozabile în vederea determinării bazelor impozabile şi stabilirea creanţelor fiscale; C. Observaţia; D. Comparația; E. Studiul literaturii de specialitate; F. Expertiza şi practica în profesiile liberale de expert contabil şi lichidator. Rezultatele principale ale primei părţi a acestui studiu se concretizează în: definirea şi clarificarea conceptelor teoretice cu privire la creanţa fiscală şi obligaţia fiscală potrivit literaturii de specialitate şi a normativelor în vigoare, aspecte legate de raporturile pe care le generează naşterea creanţei fiscale și la modalităţile de stingere a creanţelor fiscale..

Область налогообложения представляет собой сложную научную область, которая является актуальной, постоянно меняется и трансформируется и обладает высокой степенью сложности, как в теоретическом, так и в практическом плане. Целью данной работы является понимание и управление налогами, пошлинами и социальными взносами в консолидированный единый бюджет государства для определения налоговой базы, которая является основой для установления корректных налоговых обязательств.  Налоговые обязательства генерируют налоговые правовые отношения между частными лицами и налогоплательщиками, с одной стороны, и государством, с другой стороны, и в результате налогового законодательства – взимаются налоги и сборы. Право государственных органов взимать налоги, пошлины и взносы в государственный бюджет, местные бюджеты и бюджет социального обеспечения подразумевает наличие налогового обязательства и налогового требования. Налоговые обязательства, "как определяющая черта налогов, тесно связана с фискальным суверенитетом государства, законностью и легитимностью налогов. Фискальный суверенитет государства дает ему право вводить налоги согласно закону и требовать от налогоплательщиков своевременно соблюдать свои налоговые обязательства [8].  Используемые методы исследования: A. Методы стратегического анализа: метод внутреннего анализа, метод Пестеля, метод сценариев; B. Методы оценки налогооблагаемых статей с целью определения налогооблагаемых баз и установления налоговой дебиторской задолженности; C. Наблюдение; D. Сравнение; E. Изучение специализированной литературы; F. Экспертиза и практика в области либеральных профессий эксперта-бухгалтера и ликвидатора.  Основными результатами первой части исследования являются: определение и разъяснение теоретических концепций относительно налоговой задолженности и налогового обязательства в соответствии со специальной литературой и действующими нормами, аспектов, связанных с отношениями, которые генерируют введение налоговой задолженности и способов ее погашения.

Cuvinte-cheie
economic environment, receivable, tax receivable, tax liability, tax burden, tax planning, tax administration.,

mediu economic, creanţă, creanţă fiscală, obligaţie fiscală, sarcină fiscală, planificare fiscală, gestiune fiscală,

экономическая среда, задолженность, налоговая задолженность, налоговое обязательство, налоговое бремя, налоговое планирование, налоговое администрирование