The evaluation of state support to innovation project based on public-private partnership principals: federal and regional initiatives in Russia
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
146 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-11 12:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895(470) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (770)
SM ISO690:2012
UNTURA, Galina; GORBACHIOVA , Natalja. The evaluation of state support to innovation project based on public-private partnership principals: federal and regional initiatives in Russia. In: Economie şi Sociologie. 2018, nr. 1, pp. 12-29. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1 / 2018 / ISSN 1857-4130

The evaluation of state support to innovation project based on public-private partnership principals: federal and regional initiatives in Russia

Evaluarea sprijinului statului cu privire la proiectul de inovare bazat pe principalele parteneriate public-private: inițiative federale și regionale în Rusia

Оценка государственной поддержки инновационного проекта на основе государственно-частного партнерства: федеральные и региональные инициативы в России


CZU: 001.895(470)
JEL: H25, O38, O22, O32.
Pag. 12-29

Untura Galina, Gorbachiova Natalja
 
Institute of Economics and Industrial Engineering, SB RAS, Novosibirsk
 
Disponibil în IBN: 16 august 2018


Rezumat

The efficiency of state support to innovation projects has been estimated quantitatively using a number of methods. Evaluation as an important component includes the project analysis, which allows to assess the commercial effectiveness of project participants. We are developing a methodology for assessing the effectiveness of government support for innovation, since Russian researchers had previously attempted to take into account the consequences of supporting innovative projects by the federal authorities. The interest in participating in projects was not assessed based on public-private partnership (PPP) with different institutional measures applied to the territory. However, comparative analysis fails to study in detail the effect exerted by federal and regional support on the innovation projects based on public-private partnership. Our study has applied the well-known methods of project analysis to a variety of PPP participants. An original financial-institutional model has been developed taking into account the amount of direct and indirect state support and comparing its impact on the financial statements of innovative enterprises in operational tax surroundings. Experiments based on the model comprising different scenarios of state support to enterprises located in the Novosibirsk Oblast have been performed. Our study has revealed that, within the implemented scenario of an innovation project, direct state support is more important than indirect one. A comparative assessment of the alternatives to indirect state support to a project has showed clearly that regional initiatives were less efficient than the federal initiatives provided by such innovation development institutions as Skolkovo Innovation Center, Special Economic Zones and Priority Development Areas. The latter provides the largest amount of indirect support to high technology enterprises. Special coefficients describing mutually beneficial partnership within the projects have been introduced and calculated. It has become evidently that the “quasi profitability” coefficient is higher for the state than for other partners of the PPP projects.

Eficacitatea sprijinului acordat de stat pentru proiectele de inovare a fost evaluată cantitativ prin intermediul mai multor metode. Evaluarea, o componentă importantă, include analiza proiectului, care permite evaluarea eficacității comerciale a participanților la proiect. Autorii au elaborat o metodologie de evaluare a eficacității sprijinului acordat inovării de către stat, deoarece cercetătorii ruși, anterior, au încercat să ia în considerare consecințele sprijinirii proiectelor de inovare doar de către autoritățile federale. Interesul pentru participarea la proiecte nu a fost estimat pe baza parteneriatului public-privat (PPP), ținând seama de diferitele aranjamente instituționale pentru sprijinirea inovării în regiune. Totuși, analiza comparativă nu studiază în detaliu consecințele impactului sprijinului federal și regional pentru proiecte de inovare bazate pe parteneriat public-privat. În prezentul studiu au fost utilizate metode bine cunoscute de analiză a proiectelor pentru diferiți participanți PPP. De asemenea, a fost elaborat un model financiar și instituțional original luând în considerare valoarea ajutorului de stat direct și indirect și  comparând impactul acestuia asupra rezultatelor financiare ale întreprinderilor inovatoare în domeniul impozitării operaționale. Experimentele au fost efectuate pe baza unui model care include diferite scenarii de sprijin al statului pentru întreprinderile din regiunea Novosibirsk. Cercetările autorilor au arătat că, în cadrul scenariului implementat al unui proiect inovator, sprijinul direct al statului este mai important decât sprijinul indirect. Evaluarea comparativă a scenariilor de susținere indirectă a statului pentru proiect a demonstrat că inițiativele regionale au fost mai puțin eficace decât inițiativele federale oferite de astfel de instituții de dezvoltare inovatoare ca „Skolkovo”, zone economice speciale și teritoriile de dezvoltare avansată (TDA). TDA oferă cel mai mult sprijin indirect pentru întreprinderile de înaltă tehnologie. Totodată, au fost introduși și calculați coeficienții specifici, care descriu parteneriatul reciproc avantajos în cadrul proiectului. Este evident că coeficientul „cvasi-profitabilitatea” este mai mare pentru stat decât pentru alți parteneri ai proiectului PPP.

Эффективность государственной поддержки инновационных проектов оценивалась количественно с использованием ряда методов. Оценка как важный компонент включает анализ проекта, который позволяет оценить коммерческую эффективность участников проекта. Мы разрабатываем методологию оценки эффективности государственной поддержки инноваций, поскольку российские исследователи ранее пытались учитывать последствия поддержки инновационных проектов только федеральными властями. Интерес к участию в проектах не оценивался на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), принимая во внимание различные институциональные меры поддержки инноваций в регионах, подробно не сравнивались последствия влияние федеральной и региональной поддержки инновационных проектов на основе государственно-частного партнерства. Наше исследование развило известные методы анализа проектов для различных участников ГЧП. Была разработана оригинальная финансово-институциональная модель, позволяющая учитывать объем прямой и косвенной государственной поддержки и сравнивать ее влияние на финансовые результаты инновационных предприятий в области оперативного налогообложения. Проведены эксперименты на основе модели, включающей различные сценарии государственной поддержки предприятий, расположенных в Новосибирской области. Наше исследование показало, что в рамках реализованного сценария инновационного проекта прямая государственная поддержка важнее косвенной поддержки. Сравнительная оценка сценариев косвенной государственной поддержки проекта показала, что региональные инициативы были менее эффективными, чем федеральные инициативы, предоставляемые такими институтами инновационного развития как «Сколково», особые экономические зоны и территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. ТОР обеспечивает наибольшую косвенную поддержку высокотехнологичным предприятиям. Были введены и рассчитаны специальные коэффициенты, описывающие взаимовыгодное партнерство в рамках проекта.

Cuvinte-cheie
public-private partnership, innovation development institutions, skolkovo innovation center, special economic zone, priority development areas, direct government support, tax exemptions, project analysis, special coefficients,

activitate inovatoare, sprijin financiar și indirect de stat, stimulente fiscale pentru teritorii, povară fiscală, parteneriat public-privat, abordarea proiectului, venitul net actualizat, interacțiunea participanților, eficienţă,

Инновационная деятельность, государственная финансовая и косвенная поддержка, налоговые стимулы для территорий, налоговая нагрузка, государственно-частное партнерство, проектный подход, чистый дисконтированный доход, взаимодействие участников, эффективность.