Oportunitatea euroatlantică de asigurare a securității naționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
169 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-06 21:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327(478) (54)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (808)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Veaceslav. Oportunitatea euroatlantică de asigurare a securității naționale. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), pp. 64-72. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461

Oportunitatea euroatlantică de asigurare a securității naționale

The euro-atlantic opportunity for ensuring national security


CZU: 327(478)
Pag. 64-72

Ungureanu Veaceslav
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 august 2018


Rezumat

Deși este un stat mic, Republica Moldova constituie o sursă de insecuritate, instabilitate și incertitudine regională, ceea ce, în actuala conjunctura geopolitică, atrage asupra sa o atenţie sporită a Occidentului. În contextul reedifi cării arhitecturii geopolitice regionale din Europa de Sud-Est, țările comunității euro-atlantice o percep ca pe un element al unui joc geostrategic, situație care generează un impact iminent asupra securităţii naţionale. În aceste condiții, Republica Moldova trebuie să-și valorifi ce oportunitățile euroatlantice de asigurare a securității naționale în funcție de conjunctura geopolitică, de mediul de securitate din Europa de Sud-Est și de interesul naţional. Rolul substanţial în fortifi carea securității naționale, oferit de procesul de reedifi care a arhitecturii geopolitice regionale, îl va juca locul pe care îl va ocupa Republica Moldova în aranjamentele geostrategice ale sistemului de securitate europeană, fapt ce ar contribui, în final, la modifi carea statutului Republicii Moldova din cel de consumator în în cel de furnizor de securitate regională..  

Although it is a small state, the Republic of Moldova is a source of regional insecurity, instability and uncertainty, which, in the current geopolitical context, draws an increased attention of the West. In the context of the redefinition of the regional geopolitical architecture in South-Eastern Europe, the Euro-Atlantic community countries perceive it as an element of a geostrategic game, a situation that has an imminent impact on the national security. Under these circumstances, the Republic of Moldova needs to capitalize its Euro-Atlantic opportunities to ensure the national security, depending on the geopolitical situation, the security environment in the South-Eastern Europe, and the national interest. The substantial role in strengthening the national security provided by the process of re-designing the regional geopolitical architecture will be played by the place the Republic of Moldova will be taking in the geostrategic arrangements of the European security system, which would ultimately contribute to the modification of the status of the Republic of Moldova from a consumer to a provider of a regional security

Cuvinte-cheie
arhitectura geopolitică, securitatea naţională, război hibrid, relaţii internaţionale,

complex de securitate, subsistem regional, neutralitatea permanentă, interese geopolitice/ geostrategice, proces de redimensionare, proces de reedificare, structuri euroatlantice