Analiza fenomenului de multiple reflexii provocat de descărcările parţiale în circuitul înfăşurării statorului maşinii electrice rotative de înaltă tensiune
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
287 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 10:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.3.048.1:621.317.1 (1)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
TÎRŞU, Mihai; BERZAN, Vladimir; RIMSCHI, Valentin; TIRŞU, Valentina. Analiza fenomenului de multiple reflexii provocat de descărcările parţiale în circuitul înfăşurării statorului maşinii electrice rotative de înaltă tensiune. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 296-306. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Analiza fenomenului de multiple reflexii provocat de descărcările parţiale în circuitul înfăşurării statorului maşinii electrice rotative de înaltă tensiune


CZU: 621.3.048.1:621.317.1
Pag. 296-306

Tîrşu Mihai, Berzan Vladimir, Rimschi Valentin, Tirşu Valentina
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 august 2018


Rezumat

Se prezintă metoda de analiză şi rezultatele simulărilor matematice a proceselor de propagare a impulsurilor de tensiune şi curent în circuite omogene şi neomogene . Fenomenele sunt similare proceselor provocate de descărcările parţiale (DP) în izolaţia înfăşurării statorului maşinilor electrice de tensiune înaltă. Rezultatele măsurărilor DP sunt influenţate de neomogenităţile circuitelor înfăşurării şi a circuitelor de măsurare. Rezultatele măsurărilor în mare măsură sunt determinate de corectitudinea metodei de măsurare utilizată în baza circuitului RsCs de măsurare. Se recomandă, ca valoarea şuntului din circuitul RsCs la capătul liber al linieisă fie egal cu Rs=Z0 , iar la conectarea în punct intermediar Rs>(0,4-0,5)Z0 . Trebuie să se respecte raportul dintre constanta de timp a circuitului de cuplaj şi durata impulsului DP tDP: . RCssRCτ= /45RCRCDPKtτ=>÷ La linia neomogenă repartiţiile după amplitudine a trenurilor de impulsuri se modifică în funcţie de numărul de divizări a liniei. La creşterea numărului de divizări a liniei se majorează numărul de impulsuri cu amplitudine mică. Pentru a exclude aceste impulsuri este necesar, ca măsurătorile să se îndeplinească la diferite paliere a pragului de selecţie. Prin aceasta se pot evidenţia şi selecta impulsurile produse de unda incidentă fundamentală şi prin aceasta să se majoreze veridicitatea concluziilor în baza analizei măsurătorilor DP a obiectelor reale la soluţionarea problemei de diagnostic tehnic a izolaţiei după parametrii DP.

Описан метод анализа и представлены результаты математического моделирования процесса распространения волн тока и напряжения в однородной и неоднородной цепи. Изучаемые процессы подобны процессам от частичных разрядов (ЧР) в обмотках электрических машин высокого напряжения. Результаты измерения параметров ЧР зависят от применяемых метода измерения и метода их анализа при использовании измерительных RsCs цепей. Рекомендуется, чтобы сопротивление шунта RsCs цепочки было равно волновому пи ее подключении к свободному концу и при подключении в промежуточной точке  Rs>(0,4-0,5)Z0. Необходимо соблюдать условие . В случае неоднородной линии распределение импульсов ЧР по амплитуде зависит от числа неоднородных участков в длинной линии. При увеличении количества этих участков возрастает доля импульсов с малой амплитудой. Для исключения этого эффекта необходимо выполнить измерения при различных пороговых значениях напряжения селекции. Таким способом могут выявляться импульсы первой падающей волны, что повысит достоверность измерений и прогноза текущего состояния изоляции по интенсивность ЧР. /45RCRCDPKtτ=>÷

The method of the analysis is described and results of mathematical modelling of process of distribution of waves of a current and a voltage in a homogeneous and non-uniform circuit are submitted. Investigated processes are similar to processes from partial discharges (PD) in windings of electric machines of a high voltage. Results of measurement of parameters PD depend from used a method of measurement and a method of their analysis at use measuring RsCs circuits. It is recommended, that resistance of shunt of a chain was equal wave at its connection by the free end and at connection in an intermediate point Rs>(0,4-0,5)Z0.. It is necessary to respect a condition . In case of a non-uniform line distribution of PD pulses on amplitude depends on number of non-uniform parts in a long line. At increase in quantity of these parts the share of pulses with small amplitude grows. For exception of this effect it is necessary to execute measurements at various threshold values of a voltage of selection. Pulses of the first falling wave that will raise reliability of measurements and the forecast of the current technical state of insulation on PD intensity in such a way can come to light. /45RCRCDPKtτ=>÷