Edificarea societăţii bazate pe cunoaștere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (I)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
869 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-17 13:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89 (922)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (879)
SM ISO690:2012
HOLBAN, Ion. Edificarea societăţii bazate pe cunoaștere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (I). In: Intellectus. 2018, nr. 2, pp. 92-101. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Edificarea societăţii bazate pe cunoaștere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (I)

Building a Knowledge-Based Society in the Republic of Moldova: Good Practices, Guidelines, Problems, Suggestions (I)

Формирование в Республике Молдова общества, основанного на знаниях: передовая практика, направления, проблемы, предложения.


CZU: 001.89
Pag. 92-101

Holban Ion
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 25 iulie 2018


Rezumat

Sunt prezentate măsurile оntreprinse în Republica Moldova, în perioada 1993-2017, pentru edificarea societăţii bazate pe cunoaștere, promovarea calităţii în sfera ştiinţei şi inovării şi în cea a pregătirii cadrelor ştiinţifice, pilonii principali ai dezvoltării durabile a societăţii, utilizarea instrumentelor informatice pentru evaluarea activităţii CDI. Autorul evidenţiază părţile forte și cele slabe ale procesului, imixtiunea factorului politic, propunвnd soluţii pentru ameliorarea situaţiei în domeniul dat, prin diversificarea și amplificarea finanţării, modificarea actelor normative.

The measures undertaken in the Republic of Moldova, during the period 1993-2017, for the building of the knowledgebased society, the promotion of the quality in the field of science and innovations and training of the scientific staff , the main pillars of the sustainable development of the society, the use of the IT tools for the evaluation of the RDI activity are presented. The author highlights the resilient and vulnerable sides of the process, the interference of the political factor, proposing solutions for improving the situation in the given field, diversifying and amplifying the financing, modifying the normative acts.

Представлены меры, предпринятые Республикой Молдова в период с 1993 по 2017 года для формирования общества, основанного на знаниях, продвижения качества в области науки и инноваций и в сфере подготовки научных кадров  основные оплоты устойчивого развития общества, а также использования информационных инструментов для оценки научных исследований, разработок и инновационной деятельности. Автор обращает внимание на сильные и слабые стороны процесса, вмешательство политического фактора, предлагая решения для улучшения ситуации в данной области путем диверсификации и увеличения финансирования, внесения изменений в нормативные акты.

Cuvinte-cheie
societate bazată pe cunoaştere, societate informaţională, instrumente informatice, factor politic, cadre ştiinţifice, studii doctorale, învăţământ preuniversitar.