Aspecte în utilizarea computerului de către tineri.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1034 41
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-31 19:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.64:004 (1)
Riscuri privind sănătatea muncii. Igiena şi sănătatea muncii (71)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (4319)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Elena, CROITORU, Cătălina, CRIŢCAIA, Tatiana, ANGHEL, Tamara. Aspecte în utilizarea computerului de către tineri.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2018, nr. 1(58), pp. 101-104. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011

Aspecte în utilizarea computerului de către tineri.

Aspects in the use of the computer by young people.

Аспекты использования компьютера молодежью.

CZU: 613.64:004

Pag. 101-104

Ciobanu Elena1, Croitoru Cătălina1, Criţcaia Tatiana2, Anghel Tamara1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
 
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2018


Rezumat

Computerul, indiferent de utilizarea sa,constituie un important factor de stres pentru creierul uman. Tinerii pot sta ore întregi în fața computerului, uitând de sine, făcând prea puține pauze. Această activitate prelungită poate crea probleme oculare, musculo-scheletale, psihologice etc. A fost efectuată o cercetare cu scopul de a evidenția impactul utilizării computerului de către tineri. În studiu au participat 112 elevi-studenți, cu vârsta medie 18,8±0,9 ani. Au fost evidențiate anumite aspecte problematice în utilizarea computerului de către tineri: vârsta fragedă, timpul petrecut în fața monitoarelor, condițiile și cauzele utilizării computerului, diminuarea capacităților intelectuale, perturbarea activităților sociale, impactul asupra sănătății. Utilizarea greșită și necorespunzătoare a computerului poate aduce prejudicii ireparabile sănătății.

The computer, irrespective of its use, is an important stress factor for the human brain. Young people can spend hours in front of the computer, forgetting about themselves, taking too few breaks. This prolonged activity can cause eye, musculoskeletal, psychological problems, etc. Research has been conducted to highlight the impact of computer use on young people. The study included 112 students, with an average age of 18.8 ± 0.9 years. Some issues of computer use by young people have been highlighted: early age, time spent in front of monitors, conditions and causes of computer use, decrease of intellectual capabilities, disruption of social activities, theimpact on health. Incorrect and inappropriate use of computer can cause irreparable harm to one’s health.

Компьютер, независимо от его использования, является важным фактором стресса для человеческого организма. Молодые люди могут проводить часы перед компьютером, забывая о себе, делая слишком мало перерывов. Эта длительная деятельность может вызвать глазные, мышечно-скелетные, психологические проблемы и т. д. Было проведено исследование, с целью подчеркнуть влияние компьютеров на молодых людей. В исследовании приняли участие 112 студентов, средний возраст которых составлял 18,8±0,9 года. Были освещены некоторые проблемы использования компьютера молодыми людьми: ранний возраст, время, проведенное перед мониторами, условия и причины использования компьютеров, снижение интеллектуальных способностей, воздействие на здоровье. Неправильное и нерациональное использование компьютера может нанести непоправимый вред здоровью

Cuvinte-cheie
computer,

dependenţă, risc, sănătate.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Aspecte &icirc;n utilizarea computerului de către tineri.">
<meta name="citation_author" content="Ciobanu Elena">
<meta name="citation_author" content="Croitoru Cătălina">
<meta name="citation_author" content="Criţcaia Tatiana">
<meta name="citation_author" content="Anghel Tamara">
<meta name="citation_publication_date" content="2018/06/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale">
<meta name="citation_volume" content="58">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="101">
<meta name="citation_lastpage" content="104">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/101-104_0.pdf">