Performanța criteriilor de clasifi care a miopatiilor inflamatorii idiopatice ACR/EULAR 2017 în practica clinică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
395 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-25 14:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-002.77-021.3 (1)
Patologie. Medicină clinică (3652)
SM ISO690:2012
LOGHIN-OPREA, Natalia. Performanța criteriilor de clasifi care a miopatiilor inflamatorii idiopatice ACR/EULAR 2017 în practica clinică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 1(58), pp. 98-101. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011

Performanța criteriilor de clasifi care a miopatiilor inflamatorii idiopatice ACR/EULAR 2017 în practica clinică

Performance of clarifi cation criteria of idiopatic infl amatory miopathi ACR/EULAR 2017 in clinical practice.

Критерии классификации идиопатических инфляматорных миопатии ACR/EULAR 2017 в клинической практике.


CZU: 616-002.77-021.3
Pag. 98-101

Loghin-Oprea Natalia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2018


Rezumat

Diagnosticul miopatiilor infl amatorii idiopatice – boli autoimune cu afectarea primară a musculaturii scheletice proximale, a fost stabilit în baza criteriilor Bohan și Peter, însă recent Grupul Internațional de Evaluare a Miozitelor și Studii Clinice (IMACS) a creat un nou set de criterii. Lotul de studiu a constituit 65 de pacienți,cu predominarea femeilor, vârsta medie a fost de 52,9±13,1 (iv 25 - 78) ani și durata bolii 113,8±68,8 (iv 6-324) luni. Aplicând setul nou de criterii am determinat că în mediu pacienții au întrunit 7,3±1,4, variind de la 5 la 11 criterii, echivalent a 91,6 ± 14,5%, ceea ce constituie un diagnostic def nit de miopatie. În concluzie setul nou de criterii sunt ușor de aplicat și interpretat, fiind utile în examinarea acestor pacienți.  

The diagnosis of idiopathic inflammatory myopathies - autoimmune diseases that primary involve proximal skeletal muscle, was established based on the Bohan and Peter criteria, but recently the International Miositis of Assessment and Clinical Studies (IMACS) created a new criteria set. The study group consisted of 65 patients, with the predominance of women, the median age was 52,9±13,1 (range 25 - 78) years and the duration of the disease was 113,8±68,8 (iv 6 - 324) months. Applying the new set of criteria we determined that te mean number of criteria was 7,3±1,4, varing from 5 to 11 criteria, equivalent to 91,6±14,5%, which represents a defined diagnosis. In conclusion, the new set of criteria is easy to apply and interpret, being useful in examining these patients.

Диагностика идиопатических воспалительных миопатий - аутоиммунных заболеваний с первичным повреждением проксимальной скелетной мускулатуры, была установлена на основе критериев Бохана и Питера, но в последнее время Международная Группа Оценки Миозитов и Клинических Исследований (IMACS) создала новый набор критериев. Исследовательская группа состояла из 65 пациентов с преобладанием женщин, средний возраст составил 52,9±13,1 (ви 25 - 78) лет, а средняя продолжительность заболевания составила 113,8±68,8 (ви 6 - 324) месяцев. Применив новый набор диагностических критериев, мы определили, что среднее их количество было равно 7,3±1,4, от 5 до 11 критериев, что соответствует 91,6±14,5%, и представляет определение четкого диагноза миопатий. В заключение, новый набор критериев легко применять и интерпретировать, будучи полезным при исследовании этих пациентов.  

Cuvinte-cheie
criterii de clasifi care, miopatii infl amatorii idiopatice, practica clinică.