Particularitățile de finanțare a sistemului de sănătate din Republica Moldova.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
326 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-04 12:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2(478) (73)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (529)
SM ISO690:2012
MARGINE, Leonid; GREJDIANU, Tudor; RUSNAC, Ana. Particularitățile de finanțare a sistemului de sănătate din Republica Moldova.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 1(58), pp. 94-98. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011

Particularitățile de finanțare a sistemului de sănătate din Republica Moldova.

The financing pecularities of the health system in Republic of Moldova

Особенности финансирования системы здравоохранения в Республике Молдова.


CZU: 614.2(478)
Pag. 94-98

Margine Leonid, Grejdianu Tudor, Rusnac Ana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2018


Rezumat

Introducere. Finanțarea sistemului de sănătate din Republica Moldova are particularitățile sale specifice legate de moștenirea istorică de finanțare caracteristică sistemului Semașco și cerințele actuale de fi nanțare ale sistemului Bismark care a fost implementat în Republica Moldova în 2004. Scopul lucrării: Evaluarea particularităților de finanțare a sistemului de sănătate din Republica Moldova. Material și metode. În calitate de material de lucru s-au folosit modelele de fi nanțare ale sistemelor de sănătate din lume, prevederile legislative, datele de la CNAM, datele de finanțare a țărilor vecine. Rezultate. Sistemul de sănătate din Republica Moldova are caracteristicile sale de finanțare. Moștenind de la sistemul sovietic (Semașco) o rețea eronat dezvoltată de spitale și astăzi se fi nanțează prioritar sectorul spitalicesc (circa 65%), pentru medicina primară rămânând doar 30-35%. Optimizarea sistemului spitalicesc va permite repartizarea finanțelor după priorități și necesități, evidențiind medicina primară. De asemenea urmează de atras în sistemul de sănătate noi investiții prin parteneriat public-privat, granturi, donații etc. Concluzie. În pofida faptului că în Republica Moldova se alocă pentru sănătate circa 11,5-11,7% din PIB, fiecărui locuitor îi revine anual doar $200 SUA. Optimizarea sistemului spitalicesc și atragerea de noi investiții va permite îmbunătățirea finanțării sistemului de sănătate din Republica Moldova mărind totodată și suma de bani prevăzută pentru fiecare cetățean

Introduction: Health system financing in Moldova has its specific particularities related to the historical heritage of Semaşco system funding and current financing requirements of the Bismark system which has been implemented in Moldova since 2004. The purpose of the paper: Assessing the particularities of financing the health system in Moldova. Materials and Methods: As a working material there were used financing models of health systems throughout the world, legal provisions, data from NMIC and neighboring countries finance data. Results: The health system in Moldova has its financing characteristics. By inheriting from the Soviet system (Semasco) an erroneous developed network of hospitals, today the financing is primarily allocated to the hospital sector (about 65%), while the primary medicine receives only 30-35%. Optimizing the hospital system will allow the distribution of finances according to priorities and needs, highlighting the primary medicine. Also, to attract new investments in the health system through public-private partnership, grants, donations, etc. Conclusion: Despite the fact that about 11.5 to 11.7% of GDP is allocated for health in the Republic of Moldova, each inhabitant is provided only $200 annually. Optimizing the hospital system and attracting new investments will help improving the financing of the healthcare system in the Republic of Moldova, at the same time increasing the amount of money provided for each citizen.  

Введение: Финансирование системы здравоохранения в Молдове имеет свои особенности, связанные с историческим наследием системного финансирования Семaшко и текущими требованиями к финансированию системы Бисмарк, которая была внедрена в Молдове с 2004 года. Цель статьи: Оценка особенностей финансирования системы здравоохранения в Молдове. Материалы и методы: В качестве рабочего материала использовались модели финансирования систем здравоохранения во всем мире, законодательные положения, данные НММС и соседних стран. Результаты: Система здравоохранения в Молдове имеет свои финансовые характеристики. Наследуя от советской системы (Семaшко) развитую сеть больниц, сегодня финансирование в основном направляется в больничный сектор (около 65%), а первичная медицина получает только 30-35%. Оптимизация системы больниц позволит распределить финансы в соответствии с приоритетами и потребностями, выделив первичную медицину. Кроме того, для привлечения новых инвестиций в систему здравоохранения через государственно-частное партнерство, гранты, пожертвования и т. Д. Заключение: Несмотря на то, что в Республике Молдова, на медицину выделено около 11,5-11,7% ВВП, каждый житель получает только 200 долларов в год. Оптимизация системы больниц и привлечение новых инвестиций помогут улучшить финансирование системы здравоохранения в Республике Молдова, одновременно увеличив количество денег, предоставляемых каждому гражданину.

Cuvinte-cheie
sistemul Semașco, Bismark, CNAM.,

pib, finanţare, cheltuieli