Compatibilitatea dintre principiul  dublului grad de jurisdicție  și articolul 6 §1 al convenției europene  a drepturilor omului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
132 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-22 15:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.231.14 (179)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (441)
SM ISO690:2012
BENEŞ, Olga. Compatibilitatea dintre principiul  dublului grad de jurisdicție  și articolul 6 §1 al convenției europene  a drepturilor omului. In: Studii Juridice Universitare. 2011, nr. 3-4(15-16), pp. 29-33. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-4122

Compatibilitatea dintre principiul  dublului grad de jurisdicție  și articolul 6 §1 al convenției europene  a drepturilor omului


CZU: 341.231.14
Pag. 29-33

Beneş Olga
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 iunie 2018


Rezumat

Studiul dreptului la un proces echitabil nu este epuizat prin examinarea aplicabilității articolului 6 al Convenției făcută de Curtea europeană sau prin identificarea obligației impuse de către Curte statelor semnatare ale Convenției. Prin crearea organelor care veghează la buna aplicare a drepturilor garantate, Convenția a creat de asemenea un sistem jurisdicțional autonom, care se supune el însuşi unui anumit număr de reguli de procedură, şi deci susceptibil de a fi el însuşi supus exigenței unui proces echitabil: deoarece ea este organul ce asigură o bună şi uniformă aplicare a Convenției, deoarece ea se află la originea regulilor ce sunt impuse statelor, este evident necesar ca Curtea înseşi să respecte în funcționarea sa ”standardele” a căror autor este. Anume în aceasta şi rezidă fără îndoială una din principalele originalități a protecției acestui drept în ordinea europeană: dreptul la un proces echitabil capătă aici o dublă dimensiune.
Prima rezidă în calitatea procedurii impusă statelor de Curtea Europeană, a doua, în calitatea procedurii europene înseşi.

L’étude du droit a un proces équitable ne s’épuise pas dans l’examen de l’application de l’article  6 de la Convention faite par la Cour européenne ou dans l’identification de l’obligation imposée par la Cour aux Etats signataires a la Convention. En créant des organes chargés de veiller a la bonne application des droits garantis, la Convention a également créé un systeme juridictionnel autonome, obéissant lui-meme a un certain nombre de regles de procédure, et donc susceptible d’etre lui aussi soumis a l’exigence de proces équitable: parce qu’elle est l’organe assurant une bonne et uniforme application de la Convention, parce qu’elle est a l’origine de regles s’imposant aux Etats, il est évidemment nécessaire que la Cour respecte elle-meme, dans son fonctionnement, les «standards» dont elle est l’auteur.
C’est la sans doute une des principales originalités de la protection de ce droit dans l’ordre européen: le droit au proces équitable y acquiert une double dimension.
La premiere réside dans la  qualité de procédure que la Cour européenne impose aux Etats, la seconde, dans la qualité de  la procédure européenne elle-meme. 

Cuvinte-cheie
proces echitabil, ordine juridică europeană,

principiul contradictorialității, dublu grad de jurisdicție