Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
595 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-11 20:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.2.08:631.52 (5)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (548)
Lucrări agricole (1035)
SM ISO690:2012
ZAMORZAEVA, Irina; БАХШИЕВ, Айгюль; MIHNEA, Nadejda. Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 1(334), pp. 79-85. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X

Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate

Molecular diagnosis of phytoplasma infection during tomato fruit ripening.

Молекулярная диагностика фитоплазменной инфекции в процессе созревания плодов томата

CZU: 577.2.08:631.52

Pag. 79-85

Zamorzaeva Irina, Бахшиев Айгюль, Mihnea Nadejda
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 14 iunie 2018


Rezumat

Acest articol prezintă rezultatele diagnosticului molecular al infecţiei Candidatus phytoplasma solani la plantele soiurilor de tomate Elvira şi Cerasus. Repartizarea infecţiei între plantele acestor soiuri a fost diferită în procesul de maturare a fructelor în câmp. La soiul Elvira s-a observat o creştere graduală a procentajului de plante infectate până la 67% la sfârşitul perioadei de vegetaţie. La soiul Cerasus modelul distribuţiei a infecţiei a fost mai neuniform, cu creşterea şi scăderea ulterioară a procentului de plante infectate. E posibil, că acest fenomen este legat de abilitatea plantelor soiului Cerasus infectate cu fitoplasmă la o remisie spontană.

This paper presents the results of the molecular diagnosis of Candidatus phytoplasma solani infection  in tomato plants of varieties Elvira and Cerasus. The distribution of infection among plants of these varieties was different during the maturation of fruits in the field. In the Elvira variety, a gradual increase in the percentage of infected plants up to 67% at the end of the growing season was observed. In the Cerasus variety the distribution pattern of the infection was more uneven, with gradual increases and subsequent decreases in the percentage of infected plants. It is possible that this phenomenon is related to the ability of Cerasus plants with phytoplasmosis to go into spontaneous remission. 16 references, 3 figures, 1 table.

В настоящей работе представлены результаты молекулярной диагностики заражения растений томата сортов Elvira и Cerasus фитоплазмой Candidatus phytoplasma solani. Распространение инфекции среди растений этих сортов было различным в процессе созревания плодов в поле. У сорта Elvira наблюдалось постепенное увеличение процента зараженных растений до 67% в конце периода вегетации. У сорта Cerasus характер распределения инфекции был скачкообразным, с постепенными увеличениями и последующими уменьшениями процента зараженных растений. Возможно, это явление связано со способностью зараженных фитоплазмой растений сорта Cerasus к спонтанной ремиссии. Библ. – 16, рис. – 3, табл. – 1.

Cuvinte-cheie
Candidatus phytoplasma solani,

tomate, fructe., diagnosticul molecular,

etape de maturare

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate</p>">
<meta name="citation_author" content="Zamorzaeva Irina">
<meta name="citation_author" content="Бахшиев Айгюль">
<meta name="citation_author" content="Mihnea Nadejda">
<meta name="citation_publication_date" content="2018/06/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii">
<meta name="citation_volume" content="334">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="79">
<meta name="citation_lastpage" content="85">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/79-85_0.pdf">