Rezultatele implementării Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D în anul 2017
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
580 32
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-02 02:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-002S72 (2)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1104)
SM ISO690:2012
SAJIN, Octavian; SPÎNU, Constantin; SUVEICĂ, Luminiţa; HOLBAN, Tiberiu; GHEORGHIŢA, Ştefan; ROTUNDU, Doina; ISAC, Marina; SPÎNU, Igor; OSOIANU, Iurie; SERBULENCO, Aliona; PALANCIUC, Elena; DEMIŞCAN, Daniela. Rezultatele implementării Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D în anul 2017. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 1-2(75-76), pp. 69-73. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687

Rezultatele implementării Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D în anul 2017

Results of the implementation of the National Program against viral hepatitis B, C and D in 2017

Результаты внедрения Национальной программы по борьбе с вирусными гепатитами B, C и D в 2017 году


CZU: 616.36-002S72
Pag. 69-73

Sajin Octavian, Spînu Constantin, Suveică Luminiţa, Holban Tiberiu, Gheorghiţa Ştefan, Rotundu Doina, Isac Marina, Spînu Igor, Osoianu Iurie, Serbulenco Aliona, Palanciuc Elena, Demişcan Daniela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2018


Rezumat

În prezentul articol sunt discutate particularităţile evoluţiei moderne a procesului epidemic prin hepatitele virale B, C şi D în Republica Moldova şi implementarea măsurilor de control şi de răspuns la aceste boli, cum ar fi Programul Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021, care a fost aprobat, ulterior a fost propus pentru implementare în Republica Moldova începând cu 2017. Ca urmare a aplicării celor trei programe anterioare, morbiditatea prin hepatite virale parenterale a scăzut semnificativ. Dar, pentru a reduce în continuare incidenţa hepatitelor virale acute la nivelul indicatorilor înregistraţi în majoritatea ţărilor europene, precum şi pentru a îmbunătăţi situaţia epidemiologică şi starea de sănătate a populaţiei Republicii Moldova, este necesar să fie implementate consecvent toate obiectivele din prezentul program. De asemenea, informaţia privind epidemiologia hepatitelor virale oferită de personalul Laboratorului de infecţii hemotransmisibile din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică a fost utilizată pentru a susţine măsurile de diagnostic, tratament şi profilaxie a hepatitelor virale. În studiu au fost folosite metode epidemiologice, analitice şi statistice.

This article discusses particularities of modern evolution of epidemic process of viral hepatitis B, C and D in the Republic of Moldova and the implementation of measures of control and response to these diseases, such as named before National Program which last year have been developed and implemented in the Republic of Moldova. As a result of the introduction of the previous three programs the morbidity of parenteral viral hepatitis has decreased significantly. But in order to further reduce the incidence of acute viral hepatitis to the indicators registered in most European countries, as well as to improve the epidemiological situation and the health status of the population of the Republic of Moldova it is necessary to implement consequently all the objectives of the present Program. Also scientific data on the epidemiology of viral hepatitis provided by the staff of laboratory of blood borne infections from the National Agency for Public Health have been used to argue prophylaxis measures against viral hepatitis. The epidemiological, analytical and statistical methods have been applied in the study.

В статье обсуждаются особенности современной эволюции эпидемического процесса вирусных гепатитов В, С и D в Республике Молдова и внедрение мер по борьбе с этими заболеваниями и реагированию на них, отражённых в Национальной программе борьбы с вирусными гепатитами B, C и D на 2017-2021 годы, которая впоследствии была одобрена для реализации в Республике Молдова с 2017 года. После принятия трех предыдущих программ заболеваемость парентеральными вирусными гепатитами значительно снизилась. Однако необходимо снизить показатели заболеваемости острыми вирусными гепатитами до уровня зарегистрированных показателей в большинстве европейских стран, а также для улучшения эпидемиологической ситуации и состояния здоровья населения Республики Молдова необходимо последовательное внедрение всех задач представленной программы. Кроме того, информация об эпидемиологии вирусных гепатитов, представляемая сотрудниками лаборатории гемо трансмиссивных инфекций Национального агентства общественного здравоохранения была использована для улучшения диагностики, лечения и профилактики вирусных гепатитов. В исследовании использовались эпидемиологические, аналитические и статистические методы.

Cuvinte-cheie
hepatită virală,

Program Naţional, proces epidemic