Международная регламентация ответственности за посягательства на основы народного суверенитета
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
238 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.12:342.15 (1)
Tipuri și forme ale dreptului (530)
Stat. Popor. Națiune. Putere de stat (51)
SM ISO690:2012
ЯНКО, Владимир. Международная регламентация ответственности за посягательства на основы народного суверенитета. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), pp. 216-220. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5/2(317) / 2018 / ISSN 1810-309X

Международная регламентация ответственности за посягательства на основы народного суверенитета

International regulation of responsibility for encouragement on the basis of people's sovereignty


CZU: 340.12:342.15
Pag. 216-220

Янко Владимир
 
Прокуратура Луганской области
 
Disponibil în IBN: 2 iunie 2018


Rezumat

В статье рассматриваются теоретические вопросы зарубежной уголовно-правовой регламентации ответственности за преступления против основ народного суверенитета. Осуществляется анализ норм уголовных кодексов отдельных европейских и постсоветских государств, которыми предусмотрена ответственность за преступные посягательства на основы суверенитета. В частности, проводится сравнение преступных действий в диспозициях отдельных статей, анализ санкций, основных и дополнительных наказаний. Делается вывод о том, что уголовное законодательство как отдельных европейских, так и постсоветских стран содержит специальные нормы, направленные на защиту отношений в сфере народного суверенитета. Кроме этого, установлено, что подходы зарубежных законодателей к наказуемости за аналогичные правонарушения в государствах континентальной Европы преимущественно отличаются большей репрессивностью, чем установленные в Украине

The article deals with theoretical issues of foreign criminal law regulation of responsibility for crimes against the foundations of people's sovereignty. An analysis is carried out of the norms of the criminal codes of certain European and post-Soviet states, which provide for responsibility for criminal encroachments on the basis of sovereignty. In particular, the comparison of criminal acts in the dispositions of individual articles, the analysis of sanctions, basic and additional punishments are carried out. The conclusion is drawn that the criminal legislation of both individual European and post-Soviet countries contains special norms aimed at protecting relations in the sphere of people's sovereignty. In addition, it is established that the approaches of foreign lawmakers to the punishability for similar offenses in the states of continental Europe are mostly more repressive than those established in Ukraine

Articolul se referă la aspectele teoretice ale reglementării legii penale străine privind responsabilitatea pentru infracțiunile împotriva fundamentelor suveranității populației. Se efectuează o analiză a normelor codurilor penale ale anumitor state europene și post-sovietice, care prevăd răspunderea pentru infracțiuni penale pe baza suveranității. În special, se efectuează compararea actelor criminale în dispozițiile articolelor individuale, analiza sancțiunilor, pedepsele de bază și cele suplimentare. Concluzia este că legislația penală a fiecărei țări europene și post-sovietice individuale conține norme speciale menite să protejeze relațiile în sfera suveranității oamenilor. În plus, se stabilește că abordările parlamentarilor străini față de pedepsirea pentru infracțiuni similare în statele continentale europene sunt în mare parte mai represive decât cele stabilite în Ucraina

Cuvinte-cheie
народный суверенитет, санкции, наказания.,

уголовная ответственность, преступления