Noi considerente privind provocările pentru studiile doctorale din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1963 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-18 13:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:378.22(478) (2)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1119)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2504)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. Noi considerente privind provocările pentru studiile doctorale din Republica Moldova. In: Intellectus, 2018, nr. 1, pp. 91-99. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Noi considerente privind provocările pentru studiile doctorale din Republica Moldova

New considerations on the Challenges for Doctoral Studies in the Republic of Moldova

Новые размышления о проблемах докторантуры в Республике Молдова.

CZU: 001.89:378.22(478)

Pag. 91-99

Cuciureanu Gheorghe12
 
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2018


Rezumat

Articolul reprezintă o sinteză a studiilor anterioare efectuate de autor şi a monitorizării evoluţiei doctoratului din Republica Moldova, realizate în vederea actualizării provocărilor pentru studiile doctorale evidenţiate acum 3 ani. Se constată menţinerea majorităţii provocărilor semnalate anterior, cu evidenţierea clară a uneia de ordin general – atractivitatea slabă a studiilor doctorale, şi a uneia de ordin intern – calitatea redusă a tezelor în anumite domenii ştiinţifice

The article represents a synthesis of the previous studies conducted by the author and the monitoring of the doctorate evolution in the Republic of Moldova, carried out in order to update the challenges for the doctoral studies highlighted 3 years ago. It is noted that most of the previously signaled challenges are being maintained, with a clear emphasis on a general one – the poor attractiveness of doctoral studies and one of an internal nature – the low quality of the theses in certain scientific fields.

В статье представлен синтез предыдущих исследований, проведенных автором, и мониторинг эволюции докторантуры в Республике Молдова, выполненный с целью обновления проблем докторантуры, выделенных 3 года назад. Отмечается актуальность большинства ранее выделенных проблем, с четким акцентом на одну общую – низкая привлекательность докторантуры, и одну внутреннюю – низкое качество диссертаций в определенных научных областях.

Cuvinte-cheie
doctorat,

atractivitatea studiilor, calitatea tezelor, fraudarea cercetărilor.