Понятие и виды административно-правовых средств регулирования трудовой миграции
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
347 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-09 23:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
354.3:325.1.3 (1)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (84)
Deschidere de teritorii. Colonizare (32)
SM ISO690:2012
САВЧУК, Оксана. Понятие и виды административно-правовых средств регулирования трудовой миграции. In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018, nr. 1-1(29), pp. 75-79. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 1-1(29) / 2018 / ISSN 2345-1130

Понятие и виды административно-правовых средств регулирования трудовой миграции

Concept and types of administrative and legal facilities for regulation of labor migration


CZU: 354.3:325.1.3
Pag. 75-79

Савчук Оксана
 
Национальная академия внутренних дел Украины
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2018


Rezumat

В научной статье раскрыто понятие и виды административно-правовых средств регулирования трудовой миграции. Определено, что административно-правовые средства в сфере трудовой миграции – это совокупность установленных нормами административного права способов и приемов, которые используются публичной администрацией для влияния на общественные отношения в сфере трудовой миграции с целью регулирования и охраны публичных интересов, решения определенных задач и достижения поставленных социально полезных целей в указанной сфере. Анализ действующего административного законодательства и практики его применения дает основания сделать вывод, что среди административно-правовых средств регулирования трудовой миграции следует выделить: 1) лицензирование; 2) контроль (надзор); 3) юридическую ответственность за нарушение законодательства Украины о трудовой миграции.

A concept and types of facilities of adjusting of labor migration are exposed in this scientific article. It is determined that administrative and legal means in the sphere of labor migration is a set of methods and methods established by the norms of administrative law that are used by the public administration to influence public relations in the sphere of labor migration with the aim of regulating and protecting public interests, solving certain tasks and achieving socially useful goals in this area. Analysis of the current administrative legislation and practice of its application gives grounds to conclude that among the administrative and legal means for regulating labor migration, there are: 1) licensing; 2) control (supervision); 3) legal liability for violation of the legislation of Ukraine on labor migration.

Acest articol explorează conceptul și tipurile de mijloace juridice administrative pentru reglementarea migrației forței de muncă. A stabilit că mijloacele administrative și juridice în domeniul migrației forței de muncă - un set de reguli stabilite de metode de drept administrativ și tehnici care sunt utilizate de către administrația publică pentru a influența relațiile sociale în domeniul migrației forței de muncă, în scopul de a reglementa și de a proteja interesul public, anumite sarcini și realizarea util social obiective în acest domeniu. Analiza legislației administrative actuale și practica aplicării acesteia dau motive pentru a concluziona că printre mijloacele administrative și legale pentru reglementarea migrației forței de muncă există: 1. licențierea; 2. control (supraveghere); 3. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislației Ucrainei privind migrația forței de muncă.

Cuvinte-cheie
трудовая миграция,

средства регулирования трудовой миграции, лицензия, лицензирование, ответственность за нарушение законодательства Украины о трудовой миграции.,

контроль