Rolul educaţiei in dezvoltarea personalităţii (din perspectiva perceperii picturii murale)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
846 36
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-11 09:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75.052:37+75:159.937.22 (1)
Pictură (413)
Educație (14908)
Psihologie (3521)
SM ISO690:2012
JABINSCHI, Ion. Rolul educaţiei in dezvoltarea personalităţii (din perspectiva perceperii picturii murale). In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2017, nr. 2(31), pp. 225-230. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Rolul educaţiei in dezvoltarea personalităţii (din perspectiva perceperii picturii murale)

The role of education in personality development (from the perspective of perception of mural painting)

CZU: 75.052:37+75:159.937.22

Pag. 225-230

Jabinschi Ion12
 
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2018


Rezumat

Societatea contemporană este marcată de interacţiunea activă a tehnicii, ştiinţei şi artei, care sunt puse in serviciul civilizaţiei, demonstrand că creaţia depinde, in cea mai mare măsură, de educaţie. Pentru a face faţă cerinţelor, este necesar să educăm generaţii de profesionişti, care să posede o percepţie vizuală dezvoltată, un inalt potenţial creativ, o cultură bogată etc. Comunicarea prezentă evidenţiază perceperea vizuală la studenţi printr-o metodologie bazată pe principiile monumentale, stabileşte repere conceptuale, formulează criteriile, indicatorii, descriptorii şi valorile perceperii vizuale artistice. Totodată, stabileşte aspectele evoluţiei perceperii vizuale din punct de vedere psihologic, metodologic şi artistic, in vederea perceperii picturii murale

Contemporary society is marked by active interaction between technology, science and art, which are put at the service of civilization, demonstrating that the expression of creativity depends mostly on education. To meet these requirements, it is necessary to educate professionals with a developed visual perception, high creative potential and rich culture. This paper is meant to highlight the students` visual perception through a methodology based on monumental principles, to set conceptual references, to formulate the criteria, indicators, descriptors and values of artistic visual perception, to establish the evolution aspects of visual perception from the psychological, methodological and artistic point of view, regarding the perception of the mural painting..  

Cuvinte-cheie
educaţie, percepţie vizuală,

dezvoltare a personalităţii,

pictură murală