Câteva reflecții pe marginea conceptului de valoare socială
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
123 22
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-16 19:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.111.5:316.6 (1)
Tipuri și forme ale dreptului (534)
Psihologie socială (385)
SM ISO690:2012
ICHIM, Gabriel; POSTU, Ion. Câteva reflecții pe marginea conceptului de valoare socială. In: Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 3-4(35-36), pp. 143-148. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122

Câteva reflecții pe marginea conceptului de valoare socială


CZU: 340.111.5:316.6
Pag. 143-148

Ichim Gabriel, Postu Ion
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 aprilie 2018


Rezumat

The researchers have given a central place to the notion of „value“ in the field of Law, being the fact that Law is a normative science. A variety of definitions and interpretations have been given to this notion. In socio-human field the value frequently means general and abstract principles, the finalities of Law. In conclusion of our paper there can be found the definition of social values and their dynamics in the contemporary world.
 

Noțiunea de „valoare“ ocupă un loc central în drept, dreptul fiind o știință normativă. Valorii le-au fost date o varietate de definiții și interpretări, dar în disciplinele socio-umane, cea mai frecventă, este aceea de principii generale și abstracte, de finalități ale dreptului. În concluzia lucrării a fost dată o definiție valorilor sociale și dinamicii lor în lumea contemporană.
 

Cuvinte-cheie
valoare, valoare socială, personalitate,

aprecierile valorii sociale, ideal și valoare

BibTeX Export

@article{ibn_43464,
author = {Kalaşnik, M.},
title = {Генезис и становление Национальной полиции Украины},
journal = {Legea şi Viaţa},
year = {2016},
volume = {290 (2/2)},
pages = {51-54},
month = {Feb},
abstract = {(RU) В статье рассматриваются политико-правовые и социально-экономические предпосылки создания Национальной полиции, исследуются этапы эволюции института реформирования органов внутренних дел, проводится анализ сущности системных недостатков и причины неудачных попыток реформирования ОВД, характеризуются первоочередные меры по внедрению основоположных международных стандартов деятельности правоохранительных органов. В заключении автор приводит к выводу, что дальнейшая практическая реализация положений Закона «О Национальной полиции» в значительной степени зависит от качества институциональных изменений и инноваций. },
abstract = {(EN) The author of article studies political and legal, socio-economic preconditions for creation of National Police; researches stages of evolution of institution of reforming internal affairs agencies, analyzes essence of systemic shortcomings and reasons for unsuccessful attempts to reform internal affairs agencies, characterizes primary measures to implement fundamental international standards of law enforcement agencies’ activities. As a result, author makes a conclusion that further practical implementation of provisions of Law «On National Police» depends to a large extent on quality of institutional changes and innovations.  },
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/43464},
keywords = {полиция, реформирование, стратегия, концепция, деполи-
тизация, прозрачность, международные стандарты}
}