Problematica sancțiunii juridice în concepția marilor gânditori raționaliști.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
122 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-27 00:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.12/.13 (1)
Tipuri și forme ale dreptului (513)
SM ISO690:2012
BOSTAN, Ina. Problematica sancțiunii juridice în concepția marilor gânditori raționaliști.. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), pp. 4-10. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 1(313) / 2018 / ISSN 1810-309X

Problematica sancțiunii juridice în concepția marilor gânditori raționaliști.

The issue of legal sanction according to some famous rational thinkers


CZU: 340.12/.13
Pag. 4-10

Bostan Ina
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2018


Rezumat

Studiul conceptului de sancțiune juridică implică cu necesitate viziunea istorică, legată de descifrarea originilor sale. Acceptând teza, potrivit căreia, dreptul nu poate exprima decât nevoile sociale ale unei colectivităţi constituite în formă politică, este neîndoielnic faptul, că dreptul apare în condiţii social-istorice caracterizate prin diferenţieri specifice societăţii politice. Evoluția istorică a reacției sancționatoare sociale a însemnat un proces istoric sinuos și complex de la primele începuturi în societatea primitivă, ale reacției individuale, instinctive, violente și nelimitate, continuând cu răzbunarea, compoziția privată, legea talionului și intervenția din ce în ce mai accentuată a statului. Însă, fie că este excesiv de aspră trăsătură specifică procesului de formare și consolidare a statelor, fie că este considerată o creație a divinității, sancțiunea juridică este aplicată pentru unele fapte săvârșite în detrimentul legii, având scopul de a înlătura dezechilibrul și nedreptatea și de a restabili funcționarea normală a societății.

The study of the legal sanction concept necessarily involves the historical vision, linked to deciphering its origins. By accepting the thesis, according to which the law may express only the social needs of a community constituted as a political organization, we may doubt the fact, that the law appears in social and historical conditions characterized by the differentiations specific for the political organization. The historical evolution of the social sanctioning reaction meant a changing and complex historical process from the early beginnings of the primitive society, the individual, instinctive, violent and unlimited reaction, continuing with a vengeance, private composition, the Lex talionis and the increasing intervention of the State. However, whether it is excessively rough, a specific feature of the development and consolidation process of the States, whether it is considered a creation of the divinity, the legal sanction is applied to some acts committed to the detriment of the law, with the aim to eliminate the imbalance and injustice and to restore the normal functioning of the society.

Cuvinte-cheie
reacție sancționatorie, sancțiune juridică, dispoziție legală, reguli de conduită, drept natural.,

răspundere juridică, ordine de drept