Abordări multilaterale ale drepturilor fundamentale de muncă: relația acordurilor comerciale cu standardele de muncă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
502 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-07 15:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.01+327.39 (2)
Drept internațional (1576)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
SM ISO690:2012
CHIRTOACĂ, Natalia; LARION, Alina-Paula. Abordări multilaterale ale drepturilor fundamentale de muncă: relația acordurilor comerciale cu standardele de muncă. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, nr. 3(12), pp. 371-384. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 3(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Abordări multilaterale ale drepturilor fundamentale de muncă: relația acordurilor comerciale cu standardele de muncă

Multilateral approach of the fundamental rights of work: the relationship of trade agreements with labour standards

Многосторонний подход основополагающих прав на работу: взаимосвязь между торговыми соглашениями и стандартами работы

CZU: 341.01+327.39
JEL: K33, F29

Pag. 371-384

Chirtoacă Natalia12, Larion Alina-Paula3
 
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
3 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 
Disponibil în IBN: 16 februarie 2018


Rezumat

Problema legăturii dintre comerțul internațional și standardele fundamentale de muncă a devenit un element central al agendei politice și a generat opinii diferențiate între statele dezvoltate și statele în curs de dezvoltare, încă de foarte mult timp. Actualmente a fost lansat apelul de a instituționaliza o astfel de noțiune în cadrul OMC pentru a oferi în mod explicit o clauză socială bazată pe legătura dintre comerț și drepturile la muncă, cu posibilitatea sancționării statelor care nu respectă aceste drepturi.  Cercetarea realizată pune în evidență faptul că, în special, în ultimele două decenii standardele de muncă au devenit o problemă majoră în contextul comerțului internațional. Trei evoluții au marcat apariția clauzelor sociale în acordurile comerciale: în primul rînd, s-a ajuns la un consens internațional privind drepturile fundamentale de muncă stabilite de OIM; în al doilea rînd, acordurile comerciale, în special cele bilaterale și regionale, au inclus din ce în ce mai multe dispoziții privind standardele de muncă, iar, în al treilea rînd, cererea consumatorilor este în creștere pentru produsele fabricate în condiții mai bune de muncă.

The problem of the interrelationship of international trade with fundamental labor standards has become a central element of the political agenda that has generated different opinions between developed and developing countries. At the present time, there is an appeal to consolidate such a notion within the WTO in order to provide an explicit social status based on the relationship between trade and the right to work, with the possibility of imposing sanctions on states that do not respect these rights.  The study underlines the fact that, in particular, over the past two decades, work standards have become a serious problem in the context of international trade. Three events marked the emergence of the social conditions of commercial agreements: first of all, an international consensus was reached on the basic rights of workers established by the IOM; Secondly, commercial agreements, in particular bilateral and regional ones, have been included in several provisions on labor standards, and, thirdly, consumer demand is growing for products produced under better working conditions.

Проблема взаимосвязи международной торговли с основополагающими стандартами в сфере труда стала центральным элементом политической повестки дня, породившей различные мнения между развитыми и развивающиеся странами. В настоящее время господствует призыв закреплять такое понятие в рамках ВТО, чтобы обеспечить в явном виде социальное положение, основанное на связи между торговлей и правом на работу, с возможностью применения санкций в отношении государств, которые не соблюдают эти права.  Проведенное исследование подчеркивает тот факт, что, в частности, в последние два десятилетия стандарты работы стали серьезной проблемой в контексте международной торговли. Три события отметили появление социальных условий коммерческих соглашений: в первую очередь, был достигнут международный консенсус об основных правах рабочих, установленных МОМ; во-вторых, коммерческие соглашения, в частности, двусторонние и региональные, были включены в несколько положений о трудовых стандартах, и, в-третьих, потребительский спрос растет для продуктов, произведенных в лучших условиях работы.

Cuvinte-cheie
drepturi fundamentale de muncă, Organizația Mondială a Comerțului, cooperare în domeniul muncii, acorduri comerciale,

standarde comerciale, standarde de muncă, Organizația Internațională a Muncii, soluționarea litigiilor de muncă.