Безработица в Республике Молдова: анализ основных тенденций
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
173 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-18 02:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.56(478) (4)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (152)
SM ISO690:2012
САВЕЛЬЕВА, Галина; ЗАХАРОВ, Светлана. Безработица в Республике Молдова: анализ основных тенденций. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, nr. 1, pp. 63-72. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Безработица в Республике Молдова: анализ основных тенденций

Șomajul în Republica Moldova: analiza tendințelor principale

Unemployment in Republic of Moldova: analisis of main tendencies


CZU: 331.56(478)
JEL: H55, J18, J19, P46.
Pag. 63-72

Савельева Галина, Захаров Светлана
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2018


Rezumat

В данной статье авторами попытались исследовать одну из главных социальноэкономических проблем в Республике Молдова – безработицу. Представлен анализ тенденций развития безработицы, в том числе в гендерном аспекте, месту проживания, уровню образования и ее типов. В статье рассматриваются причины безработицы и возможные методы по оценке безработицы. Основная цель исследования состоит в определении причин и типов безработицы, которые будут использованы для разработки предложений по разработке социально-экономических политик по обеспечению наиболее полной занятости трудоспособного населения. Методы исследования: анализ, синтез, монографий, сравнений, мониторинг. В результате определены существующие проблемы, связанные с безработицей, разработаны выводы и предложения по улучшению данной ситуации. Статья будет полезной для публичных органов, студентов и исследователей которые занимаются экономическими, а также для специалистов, которые разрабатывают социально-экономические политики.

În acest articol autorii au încercat să cerceteze una dintre principalele probleme socio-economice din Republica Moldova șomajul. A fost efectuată analiza tendințelor de dezvoltare a șomajului, inclusiv sub aspectul sexului, locului de reședință, nivelului de educație şi tipurilor şomajului existent. În articol sunt analizate cauzele șomajului și metodele posibile de a evalua șomaj. Obiectivul principal al studiului este de a determina cauzele și tipurile de șomaj, care vor fi utilizate pentru a elabora propuneri de dezvoltare a unor politici socio-economice pentru a asigura ocuparea mai completă a forței de muncă. Metode utilizate: analiza, sinteza, monografii, comparația și monitorizarea. Rezultate: au fost identificate problemele existente ce vizează şomajul, elaborate concluzii și propuneri privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu. Articolul va fi util pentru autorităţile publice, studenţi şi cercetători care se ocupă cu ştiinţele economice, precum şi specialiştii care elaborează politicile sociale

The authors have tried to examine one of the important socio-economic problems in the Republic of Moldova – unemployment. The analysis of tendencies of unemployment, including gender, area, level of education and its types is presented. The causes of unemployment and possible methods to assess unemployment have discussed. Determination the causes and types of unemployment, which will be used to form proposals for elaboration of socio-economic policies to provision the full employment of the working age population. Methods: analysis, synthesis, monographs, comparisons and monitoring. Results: existing problems associated with unemployment have been identified, conclusions and suggestions for improving this situation have been elaborated. The given article will be useful for public authorities, students and researchers of economic sciences, as well as for socio-economic policy-makers

Cuvinte-cheie
безработица, напряженность рынка труда, структурная, фрикционная и циклическая типы безработицы, регистрируемая безработица, безработица, рассчитанная по методологии МОТ.