Aspecte ale asigurării transparenței şi excluderii corupției în sfera ştiinței şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiințifice în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1514 17
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-06 15:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89(478) (79)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1079)
SM ISO690:2012
HOLBAN, Ion, CUCIUREANU, Gheorghe, MINCIUNĂ, Vitalie, COJOCARU, Igor. Aspecte ale asigurării transparenței şi excluderii corupției în sfera ştiinței şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiințifice în Republica Moldova. In: Intellectus, 2017, nr. 4, pp. 69-82. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Aspecte ale asigurării transparenței şi excluderii corupției în sfera ştiinței şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiințifice în Republica Moldova

Aspects of Ensuring the Transparency and Exclusion of Corruption in the Field of Science and Innovations and of Scientifi c Personnel Training in the Republic of Moldova.

Вопросы обеспечения прозрачности и исключения коррупции в области науки и инноваций и подготовки научных кадров в Республике Молдова.

CZU: 001.89(478)

Pag. 69-82

Holban Ion123, Cuciureanu Gheorghe21, Minciună Vitalie12, Cojocaru Igor24
 
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Proiect:
15.817.06.13A Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM
 
Disponibil în IBN: 8 februarie 2018


Rezumat

Problemele transparenţei și combaterii corupţiei în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi de pregătire a personalului ştiinţifi c sunt în strânsă legătură cu evoluţia istorică, cu nivelul general de asigurare a statului de drept şi de dezvoltare social-economică din Republica Moldova. În acest context, autorii analizează situaţia în ansamblu legată de problemele în cauză în perioada când cercetarea-dezvoltarea şi pregătirea personalului ştiinţific se dezvoltau ca parte a sistemului respectiv general, sovietic, dar şi în perioada constituirii și funcţionării sistemului naţional de cercetare-dezvoltare de după declararea independenţei, o atenţie aparte acordându-se măsurilor și acţiunilor întreprinse de diferite autorităţi/instituţii în vederea asigurării transparenţei şi excluderii (diminuării) corupţiei din acest sistem. Republica Moldova se afl ă într-o zonă de interese geopolitice şi la un stadiu de dezvoltare istorică întârziată – suntem un stat post-sovietic, cu o mentalitate şi organizare care conduc la un grad înalt de corupţie. Problemele transparenţei şi combaterii corupţiei sunt printre cele mai grave pentru ţara noastră. În acest context, este de o stringentă necesitate dezvoltarea/ îmbunătăţirea culturii transparenţei în sfera ştiinţei şi inovării, ca model pentru alte categorii profesionale. Aceasta pentru a spori calitatea producţiei ştiinţifi ce, dar şi pentru a creşte prestigiul și credibilitatea ştiinţei în ţară şi în lume, elemente definitorii pentru integrarea ştiinţei şi învăţământului din Republica Moldova în Spaţiul European de Cercetare şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior, obligaţii care decurg şi din angajamentele noastre ca ţară asociată la Agenda Digitală a Europei 2020.

The problems of transparency and fight against corruption in the national research-development and scientific personnel training system are closely related to the historical evolution, the general level of ensuring the rule of law and socio-economic development in the Republic of Moldova. In this context, the authors analyze the overall situation related to the issues in question during the period when the research-development and scientific personnel training developed as part of the general Soviet system, but also during the establishment and functioning of the national researchdevelopment system after the declaration of independence, paying particular attention to the measures and actions taken by different authorities/ institutions to ensure transparency and to exclude (diminish) the corruption in this system. The Republic of Moldova is in a geopolitical interest area and at a late stage of historical development – we are a post-soviet state with a mentality and organization that leads to a high degree of corruption. The problems of transparency and fight against corruption are among the worst for our country. In this context, there is a pressing need to develop/improve the culture of transparency in the field of science and innovation as a model for other professional categories. This is to increase the quality of scientific production, but also to increase prestige and credibility of science in the country and in the world, defining elements for the integration of science and education of the Republic of Moldova into the European Research Area and into the European Higher Education Area, obligations arising from our commitments as a country associated with the Europe 2020 Digital Agenda.

Проблемы прозрачности и борьбы с коррупцией в национальной системе научных исследований, разработок и подготовки научных кадров тесно взаимосвязаны с исторической эволюцией, общим уровнем обеспечения правового государства и социально-экономического развития Республики Молдова. В связи с этим, авторы анализируют общую ситуацию в связи с данными проблемами в период, когда научные исследования, разработки и подготовка научных кадров развивались как часть общей советской системы, а также в период становления и функционирования национальной системы научных исследований и разработок после провозглашения независимости, уделяя особое внимание мерам и действиям, предпринятым различными ведомствами/учреждениями с целью обеспечения прозрачности и исключения (снижения) коррупции в данной системе. Республика Молдова находится в зоне геополитических интересов и на этапе запоздалого исторического развития – мы постсоветское государство с таким менталитетом и укладом жизни, способствующими распространению коррупции. Проблема прозрачности и борьбы с коррупцией является одной из самых серьезных в нашей стране. В этом контексте существует настоятельная необходимость в развитии/улучшении культуры прозрачности в области науки и инноваций в качестве модели для других профессиональных категорий. Это для повышения качества научной продукции, а также для повышения престижа и репутации науки в стране и в мире, которые являются определяющими элементами для интеграции науки и образования Республики Молдова в Европейское научное пространство и Европейское пространство высшего образования, что вытекает из наших обязательств в качестве страны, присоединившейся к Цифровой повестке дня для Европы 2020.