Unele aspecte ale managementului securităţii umane
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
92 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-13 22:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327 (740)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (700)
SM ISO690:2012
SPRINCEAN, Serghei. Unele aspecte ale managementului securităţii umane. In: Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est. 3 mai 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: "Print-Caro" SRL, 2017, pp. 180-187. ISBN 978-9975-56-444-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est 2017
Conferința "Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est"
Chișinău, Moldova, 3 mai 2017

Unele aspecte ale managementului securităţii umane

Some aspects of the human security management


CZU: 327
Pag. 180-187

Sprincean Serghei
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2018


Rezumat

Cel mai important motiv al creșterii importanței dimensiunii non-militare a securității este adesea prezentat în studiile de securitate ca rezultat al diminuării amenințărilor militare la sfârșitul Războiului Rece, fiind înlocuit de noi riscuri și de pericolele din punct de vedere politic, economic, social sau de mediu. Securita-tea umană, ca un nou concept constructivist în studiile de securitate contempora-ne, din perspectiva definirii componentelor sale de bază, susține îndeplinirea celor mai importante scopuri politice în abordarea critică a neorealismului. Gestionarea securității umane se bazează pe asigurarea intereselor și nevoilor individului pen-tru o securitate comunitară mai puternică.  

The most important reason of increasing the importance of non-military dimension of security is often presented in the security studies as an outcome of diminishing military menaces at the end of Cold War, being replaced by new risks, and dangers of political, economic, social or environmental nature. Human security, as a new constructivist concept in the contemporary security studies, from the perspective of defining of its basic components, supports the fulfilling of most important political purposes in the critical approach of neorealism. The management of human security is based on assuring individual’s interests and needs for a stronger communitarian security.

Cuvinte-cheie
securitate umană, individ,

management,

dimensiuni de securitate, riscuri de securitate