Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
822 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-04 15:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.9:504.3.054](478) (1)
Economia energiei în general (443)
Știința mediului înconjurător (491)
SM ISO690:2012
RABOSAPCA, Irina; BARTA, Andras-Istvan. Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 590-594.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova

Environmental management and human impact induced by the thermo-energetic sector of the Republic of Moldova

Воздействие термо-энергетического сектора Республики Молдова на окружающую среду и управление ею


CZU: [620.9:504.3.054](478)
Pag. 590-594

Rabosapca Irina1, Barta Andras-Istvan2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2018


Rezumat

Sectorul termoenergetic al Republicii Moldova continuă să reprezinte unul din cele mai poluatoare domenii ale economiei naţionale. În acelaşi timp merită a fi menţionate câteva puncte problematice ale acestui domeniu, şi anume riscurile de mediu induse. Această categorie de riscuri indiferent dacă sunt accidentale sau cronice, pentru a nu cauza pierderi şi pagube trebuiesc gestionate durabil. În acest context, pentru a supravieţuii întreprinderile sunt nevoite să implementeze, dar şi să-şi asume responsabilitatea pentru dezechilibrele provocate.  

The thermal power sector of Republic Moldova is still one of the most polluting sectors of the national economy. At the same time, it is worth mentioning some difficult points of this sector like environmental risks. This category of risk whether accidental or chronic in order not to cause loss or damages they should be managed by the principles of sustainable development. Therefore, in order to survive the companies have to implement and to be responsible for the unbalance caused by them.  

термо-энергетический сектор Молдовы продолжает быть одним из самых загрязняющих секторов национальной экономики. В то же время, вызывают опасения провоцированные им экологические риски. В независимости от категорий рисков, для сокращения ущербов они должны быть управляемы на основе принципов устойчивого развития. В связи с этим, компании должны взять на себя ответственность за дисбаланс который они провоцируют.

Cuvinte-cheie
sector termoenergetic,

impact antropic, risc, dezvoltare durabilă,

management