Sindromul disfuncţional respirator la subiecţii cu migrenă sincopală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-05 19:25
Vizualizări 48
Vizitatori unici 27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.857+616.21]-018-092 (2)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (301)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (307)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindromul disfuncţional respirator la subiecţii cu migrenă sincopală

Dysfunctional Respiratory Syndrome in subjects with syncopal migraine

Дисфункциональный респираторный синдром у субъектов с синкопальной мигренью


CZU: 616.857+616.21]-018-092
Pag. 86-91

Corcea Galina1, Moldovanu Ion12, Odobescu Stela1, Grosu Oxana13
 
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Sindromul disfuncţional respirator este considerat a fi implicat în mecanismele patogenetice ale migrenei şi sincopei vasovagale cu rol în dezvoltarea, menţinerea şi agravarea simptomelor caracteristice. Scopul cercetării a fost depistarea şi analiza sindromului disfuncţional respirator la subiecţii cu migrenă sincopală comparativ cu cei cu migrenă şi sincopă. Material şi metodă. A fost efectuat un studiu transversal prospectiv ce a inclus patru grupe de subiecţi: Gr I – migrenă sincopală (65p), Gr II – migrenă (38p), grupul III – sincopă (32p) şi grupul IV – sănătoşi (20p). Subiecţii au fost stratifi caţi şi analizaţi conform valorilor medii acumulate pe scala Nijmegen. Au fost analizate aspectele clinice de prezentare a acceselor de cefalee şi episoadelor sincopale. Datele au fost analizate cu programul SPSS v.17. Rezultate. S-a determinat că 49.2% din grupul I , 21.1% din grupul II şi 71.9% din pacienţii grupului III prezintă valori patologice pe scala Nijmegen (gr. II vs. gr. III, p <0,001). La analiza stratifi cată subgrupa migrenă sincopală şi valori crescute pe scala Nijmegen (MgSNP) au prezentat istoric de migrenă crescut (17.69 ani vs. 13.61), accese frecvente (9.46 z/l vs. 3.03z/l, p<0.001), intensitate severă (83% vs. 63.7%), caracter de constrângere (21.9% vs. 12.1%), istoric sincopal (20.5 ani vs.18.75 ani), sincope frecvente (11.94/an vs. 4.67/an, p<0.001), simptomatică premonitorie scurtă ( 96.9% vs.75.8%, p<0.05). Discuţii şi concluzii. Valorile crescute pe scala Nijmegen acumulate de subiecţii cu migrenă sincopală sugerează prezenţa sindromului disfuncţional respirator care a influenţat manifestarea acceselor de cefalee şi episoadele sincopale determinând agravarea lor..    

Respiratory dysfunctional syndrome is considered to be involved in the pathogenetic mechanisms of migraine and vasovagal syncope and play a role in the development, maintenance and worsening of characteristic symptoms. The purpose of the research was to detect and analyze respiratory dysfunctional syndrome in subjects with syncopal migraine compared to those with migraine and syncope. Material and Method. A prospective cross-sectional study was performed that included four groups of subjects: Gr. I - Syncopal Migraine (N=65), Gr. II - Migraine (N=38), Gr. III - Syncope (N=32) and Group IV – healthy subjects (N=20). Subjects were stratified and analyzed according to the mean values accumulated on the Nijmegen scale. Clinical aspects of the headache and syncope episodes have been analyzed. The data were analyzed with SPSS v.17. Results. It was determined that 49.2% of gr. I, 21.1% of gr. II and 71.9% of gr. III patients had pathological values on the Nijmegen scale (II vs. III, p <0.001). In the stratified analysis, the syncopal migraine subgroup with the abnormal Nijmegen scores (MgSNP) showed a long history of migraine (17.69 vs. 13.61 years), frequent headaches (9.4 vs. 3.03, day/month, p˂0.001), severe intensity (83% vs. 63.7%), congestive (21.9% vs. 12.1%), syncopal history (20.5 years vs. 18.75 years), frequent syncope (11.94 / year vs. 4.67 / year), short premonitory symptoms (96.9% vs.75.8%, p<0.05). Discussions and Conclusions. Increased scores on Nijmegen scale of subjects with syncopal migraine suggest the presence of respiratory dysfunctional syndrome that influenced the manifestation of headache and syncope episodes causing them to worsen

Дисфункциональный респираторный синдром участвует в патогенезе мигрени и обмороков, поддерживая и ухудшая характерные симптомы. Цель исследования заключалась в обнаружении и анализе респираторнодисфункционального синдрома у субъектов с синкопальной мигренью и сравнению с мигренью и обмороком. Материалы и методы. Трансверсальное исследование включает в себя четыре группы испытуемых: гр. I – синкопальная мигрень (N=65), гр. II – мигрень (N=38), гр. III – обмороки (N=32) и группа IV – здоровыe (N=20). Субъекты были разделены и проанализированы в соответствии со средними значениями, накопленными на шкале Неймегена. Проанализированы клинические аспекты головной боли и обмороков. Данные были проанализированы с помощью SPSS v.17. Результаты: было установлено, что 49,2% от гр. I, 21,1% – гр. II и 71,9% пациентов в гр. III имеют патологические значения по шкале Неймеген (гр. II – III, р <0,001). Анализ подгруппы с синкопальной мигренью и патологическими значениями по шкале Неймеген имели длиннее анамнез мигрени (13.61 vs. 17.69 лет), частые головные боли (9.46 vs. 3.03 дней/мес., p <0.001), сильной интенсивности (83%vs. 63,7%), давящие боли (21,9% vs.12,1%) обморочное история (20,5 лет vs.18.75 лет), частые обмороки (11,94 / год против 4,67 / год, p <0.001), короткие пресинкопальные симптомы (96,9%vs. 75,8%, р <0,05). Обсуждение и выводы. Увеличение значений шкалы Неймеген у пациентов с синкопальной мигренью свидетельствует о наличии респираторного дисфункционального синдрома, который повлиял на проявления головной боли и эпизодов обмороков, что привело к их ухудшению

Cuvinte-cheie migrenă sincopală, sindrom disfuncţional respirator, scala Nijmegen