Registrul RES-Q în Republica Moldova – primele rezultate naţionale în cadrul unui proiect internaţional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
352 33
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-02 20:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.831-009.24-071 (1)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (457)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (305)
SM ISO690:2012
MANOLE, Elena; LISNIC, Vitalie; GROPPA, Stanislav; COSTRU-TAŞNIC, Elena; FILIOGLO, Andrei; ODAINIC, Olesea; CIOBANU, Natalia; MORE, Valeriu; DRAGAN, Gheorghe. Registrul RES-Q în Republica Moldova – primele rezultate naţionale în cadrul unui proiect internaţional. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 5(57), pp. 72-77. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011

Registrul RES-Q în Republica Moldova – primele rezultate naţionale în cadrul unui proiect internaţional

RES-Q registry in Republic of Moldova – first national results within an international project

Реестр RES-Q в Республике Молдова – первые национальные результаты в рамках международного проекта


CZU: 614.2:616.831-009.24-071
Pag. 72-77

Manole Elena1, Lisnic Vitalie1, Groppa Stanislav1, Costru-Taşnic Elena1, Filioglo Andrei2, Odainic Olesea2, Ciobanu Natalia1, More Valeriu3, Dragan Gheorghe4
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
3 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
4 Spitalul Clinic Municipal, Bălţi
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

Patologia cerebro-vasculară este una din principalele cauze de morbiditate, mortalitate şi dizabilitate, atât la nivel mondial, cât şi în Republica Moldova. Registrele de evidenţă clinică joacă un rol important în evaluarea serviciilor de sănătate şi, în mod indirect, determină îmbunătăţirea acestora. Din anul 2016 Moldova este parte componentă a proiectului ESO-EAST, cu participarea a 4 centre spitaliceşti la colectarea datelor în cadrul registrului RES-Q – Registrul de calitate a managementului accidentelor vasculare cerebrale (”Registry of Stroke Care Quality”), cu un număr total de 251 de pacienţi cu infarct cerebral înregistraţi. Analiza statistică a datelor obţinute a permis calcularea indicatorilor de performanţă cu evidenţierea lacunelor la diverse etape din evaluarea şi tratamentul pacienţilor cu accidente vasculare cerebrale.

Cerebrovascular pathology is one of the main causes of morbidity, mortality and disability, both at global and national level in the Republic of Moldova. Clinical registries play an important role in the health services assessment and, indirectly, determine their improvement. Since 2016 Moldova is part of the ESO-EAST project, with the participation of 4 hospital centers in data collection within the RES-Q registry - Registry of stroke care quality. During the first step of the project, the data of 251 patients with cerebral infarction were collected. The statistical analysis allowed the calculation of the performance indicators with the emphasis of the gaps at the various stages of the assessment and treatment of the patients with stroke.

Цереброваскулярная патология является одной из основных причин заболеваемости, смертности и инвалидности, как на глобальном, так и на национальном уровне в Республике Молдова. Клинические реестры играют важную роль в оценке медицинских услуг и, косвенно, определяют их улучшение. С 2016 года Молдова является частью проекта ESO-EAST с участием 4 больничных центров по сбору данных в реестре RES-Q - Реестр качества ухода за инсультом. На первом этапе проекта были собраны данные 251 пациентов с церебральным инфарктом. Статистический анализ позволил рассчитать показатели эффективности с упором на пробелы на разных этапах диагностики и лечения пациентов с инсультом.

Cuvinte-cheie
managementul accidentului vascular cerebral, registre de evidenţă,

indicatori de performanţă