Migrena și fenomenele ischemice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-16 14:12
Vizualizări 36
Vizitatori unici 18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.857+616.831-004]-036.11 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (301)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migrena și fenomenele ischemice

Migraine and ischemic phenomena

Мигрень и ишемические явления


CZU: 616.857+616.831-004]-036.11
Pag. 82-85

Maticiuc Violeta
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Migrena este o cefalee, care are un impact negativ asupra calității vieții. Relația dintre migrenă, în special cea cu aură și atacul vascular cerebral, demonstrată în mai multe studii clinice, a generat un interes firesc – determinarea prezenței unei asocieri dintre migrenă și patologii coronariene cardiace – ambele entități clinice fiind, de fapt, evenimente vasculare ischemice. Rezultatele obținute ne aduc dovezi convingătoare, precum că migrena poate fi nu doar un factor de risc în fenomenele ischemice, dar este unul important. Acest studiu aduce argumente în plus în susținerea ipotezei precum că la pacienții cu migrenă are loc o afectare aterosclerotică mai frecventă a vaselor magistrale, în comparație cu pacienții fără migrenă, ceea ce presupune un rol agravant al proceselor patofi ziologice în migrenă asupra peretelui vascular. Astfel, migrena poate fi privită ca un factor suplimentar în dezvoltarea proceselor ischemice atât la nivel cerebral cât și la nivel cardiac.

Migraine is a headache that has a negative impact on the quality of life. The relationship between migraine, especially migraine with aura and stroke, demonstrated in several clinical trials, has generated a natural interest in determining the connection between migraine and cardiac coronary pathologies - both that are vascular ischemic events. The results obtained provide us convincing evidence that migraine can not only be a risk factor in ischemic phenomena, but it is an important one. This study argues further in favor of the hypothesis that migraine patients experience more frequent atherosclerotic vascular damage compared with patients without migraine, which implies an aggravating role of the pathophysiological processes in migraine on the vascular wall. Thus, migraine can be seen as an additional factor in the development of ischemic processes at both the cerebral and cardiac levels

Мигрень – головная боль, которая оказывает негативное влияние на качество жизни. Связь между мигренью, особенно мигренью с аурой и инсультом, продемонстрированная в нескольких клинических испытаниях, вызвала естественный интерес к определению наличия связи между мигренью и сердечными коронарными патологиями оба которые являются сосудистыми ишемическими событиями. Полученные результаты дают нам убедительные доказательства того, что мигрень может быть не только фактором риска при ишемических явлениях, но и один важный. В этом исследовании приводятся дополнительные аргументы, что у пациентов с мигренью чаще возникает атеросклеротические повреждения магистральных сосудов по сравнению с пациентами без мигрени, что подразумевает отягчающую роль патофизиологических процессов при мигрени на сосудистую стенку. Таким образом, мигрень можно рассматривать как дополнительный фактор в развитии ишемических процессов как на церебральном, так и на сердечном уровнях

Cuvinte-cheie migrena, fenomene ischemice, ateroscleroză