Implementarea tehnologiilor laser în tratamentul tumorilor cerebrale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-17 10:59
Vizualizări 28
Vizitatori unici 15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-089.8:616.8-006.48 (1)
Patologie. Medicină clinică (2181)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (243)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea tehnologiilor laser în tratamentul tumorilor cerebrale

Implementation of laser technologies in treatment of brain tumors

Внедрение лазерных технологий в лечении опухолей головного мозга


CZU: 616-089.8:616.8-006.48
Pag. 128-131

Timirgaz Valeriu, Cauia Artur
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Intervenţiile chirurgicale pe creier, în cadrul tumorilor cerebrale gliale, devin din ce în ce mai mult asistate tehnologic, iar utilajele chirurgicale performante din ultimii ani cum ar fi neuronavigaţia, neuroendoscopia, tehnologia laser, ne permit în mare măsură de a obţine rezultate postoperatorii mai bune, sporind calitatea şi durata vieţii pacienţilor cu acest tip de patologii. Tehnologia ablaţiei prin laser a tumorilor cerebrale, care a fost recent implementată în cadrul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie reprezintă un pas înainte în aspectul tratamentului chirurgical al tumorilor cerebrale, care corespunde cerinţelor şi rigorilor actuale, unanim acceptate în întreaga lume. Intervenţiile neurochirurgicale cu utilizarea lazerului, efectuate în perioada aprile 2014 – februarie 2015 în cadrul clinicii de neurochirurgie INN au cuprins un lot de 15 pacienţi diagnosticaţi cu tumori cerebrale gliale, care au fost selectaţi conform anumitor criterii de includere. În rezultatul examenului histologic au fost determinate 6 glioame cu grad mic de malignizare (grad I-II) şi 9 glioame cu grad mare de malignizare (grad III-IV). Rezultatele examinărilor imagistice postoperatorii prin IRM şi Ct cerebral indică un grad radical de rezecţie tumorală la toţi pacienţii operaţi. În acelaşi timp nu au fost înregistrate careva complicaţii majore a acestui tip de intervenţii, la fel nu au fost apreciate semne de agravare a deficitului neurologic postoperator.

Resection of intracererbal tumor with the use of surgical laser. Surgical interventions on brain for intracerebral glial tumor, became more and more technologically asisted nowdays, and performant surgical tools from the last decade, such as neuronavigation, neuroendoscopy, surgical lazer, allows us to obtain mainly better postoperative results, increasing the quality of life and life expectancy of the patients with this type of pathology. Lazer ablation technology wich was recently implimented in the neurosurgery department of Institute of Neurology and Neurosurgery, reprezents a step forward in the aspect of surgical treatment of glial brain tumor, that coresponds to all contemporarry requirements worldwiedly accepted. Neurosurgical interventions with lazer vaporisation, performed in a period from april 2014 to february 2015 in the clinic of neurosurgery of the Institute of Neurology and Neurosurgery have enrolled 15 patients with diagnosis of glial cerebral tumor, wich were selected according to specific criteria. The histopathologic result showed 6 cases of low grade gliomas (grade I-II WHO) and 9 patients had high grade glioma (grade III-IV WHO). The results of postoperative MRI and Ct scans have indicated a high grade of radical surgical resection in all patients. In the same time the were no major complication in this type of interventions, as well as no signs of wohrsening of neurological deficite

Удаление глиальных опухолей головного мозга с использованием хирyргического лазера Хирургические вмешательства на головном мозге, в случае глиальных опухолей, становятся все более технологизированными, а продвинутые хирургические технологии последних десятилетий такие как нейронавигация, нейроэндоскопия и лазерные технологии, позволяют нам в большей степени достичь лучших послеоперационных результатов улучшая качество жизни и продлевая жизнь этим больным. Технология лазерного удаления внутримозговых опухолей, которая недавно была внедрена нейрохирургической клинике Института Неврологии и Нейрохирургии является еще одним шагом в аспекте хирургического лечения опухолей мозга, которая соответствует сегодняшним стандартам принятом во всем мире. Нейрохирургические операции выполненные с использованием лазера, проведенные с апреля 2014 по февраль 2015 в нейрохирургической клинике ИНН включили 15 пациентов диагностированных с глиальными опухолями головного мозга, которые были отобраны согласно строгим критериям. Результаты гистологических исследований выявили 6 глиом первой и второй степени злокачественности и 9 глиом третей и четвертой степени. Результаты послеоперационных сканирований на МРТ и КТ указывают на радикальный уровень резекции у всех прооперированных больных. В тоже время не были замечены какие либо послеоперационные осложнения, так же не было отмечено ухудшений неврологического дефицита.  

Cuvinte-cheie laser neurochirurgical, tumori cerebrale gliale, chirurgia tumorilor cerebrale, neurooncologie, tehnici neurochirurgicale