Corelaţii clinico-imagistice la pacienţii cu infarct cerebral în circulaţia posterioară cerebrală.    
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-16 13:27
Vizualizări 35
Vizitatori unici 18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.831-005.1-07-08 (4)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (464)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţii clinico-imagistice la pacienţii cu infarct cerebral în circulaţia posterioară cerebrală.    

Clinical-imagistic correlation in posterior circulation ischemic stroke patients

Клинические и радиологические корреляции у больных c ишемическим инсультом в заднем мозговом кровообращении


CZU: 616.831-005.1-07-08
Pag. 63-68

Costru-Taşnic Elena1, Pleşcan Tatiana2, Manole Elena1, Gavriliuc Mihail1, Odainic Olesea2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Circa 1 din 5 pacienţi cu infarcte cerebrale dezvoltă evenimentul vascular la nivelul circulaţiei cerebrale posterioare. Manifestările clinice nespecifice sau atipice ale accidentelor vasculare cerebrale ischemice din circulaţia vertebro-bazilară pun deseori difi cultăţi de management diagnostic şi/sau terapeutic. Scopul studiului efectuat a fost de a evidenţia particularităţile clinice şi imagistice ale pacienţilor cu accidente vasculare cerebrale localizate în teritoriul de vascularizare posterioară. Materiale şi metode. Au fost analizaţi, în mod retrospectiv, 31 de pacienţi consecutivi, diagnosticaţi cu accident vascular cerebral în teritoriul de irigare vertebro-bazilar. Au fost analizaţi parametrii clinici şi imagistici ai pacienţilor. Datele colectate au fost analizate statistic prin intermediul programului Microsoft-Excel 2007, cu ilustrare în tabele şi diagrame. Rezultate obţinute: în studiu au fost incluşi 16 bărbaţi (51,62%) şi 15 femei (48,38%). Vârsta medie a fost de 62,58±1,7 ani. 28 de pacienţi (90,32%) au fost diagnosticaţi cu AVC ischemic. Acuzele principale prezentate la internări au fost vertijul şi/sau senzaţia de ameţeală (26/31 pacienţi), instabilitatea la mers (21/31), cefaleea (19/31), disartria (15/31), defi citul motor (14/31), greaţa şi voma (14/31). Valoarea medie a scorului imagistic pc-ASPECTS, a fost de 6,96 puncte, corelând astfel cu punctajul conform scalei mRS la externare – în mediu, 3,65 puncte. Concluzii. Scorul pc-ASPECTS poate servi drept instrument util şi accesibil de pronostic al evoluţiei pacienţilor cu AVC ischemic la nivelul circulaţiei cerebrale posterioare şi ar putea optimiza managementul infarctelor cerebrale.

About 1 in 5 patients with ischemic stroke has an event within posterior cerebral circulation. Given the nonspecific or atypical clinical manifestations of ischemic stroke in the vertebro-basilar system, some important diagnosis and treatment management difficulties can occur. The aim of the study was to highlight the clinical and imaging features of patients with posterior circulation ischemic stroke. Materials and Methods: We retrospectively analysed 31 consecutive patients with ischemic stroke in the vertebro-basilar system. Clinical parameters and imaging data of the patients were included in the study. The collected material was statistically analysed by means of Microsoft Excel 2007 with illustration in tables and charts. Results: the study included 16 men (51.62%) and 15 women (48.38%). The average age was 62.58 ± 1,7 ani. 28 patients (90.32%) were diagnosed with ischemic stroke. The main admission complaints were vertigo and/or dizziness (26/31), unstable gait (21/31), headache (19/31), dysarthria (15/31), muscular wea kness (14/31), nausea and vomiting (14/31). The mean pc-ASPECTS score value was 6.96 points. The pc-ASPECTS score correlated with the discharge mRS results - average 3.65 points. Conclusions: pc-SPECTS score can serve as a useful and accessible prognostic tool for posterior circulation ischemic stroke evolution and could, therefore, optimize the stroke management.

У 1 из 5 пациентов с ишемическим инсультом имеется событие в заднем мозговом кровообращении. Учитывая неспецифические или атипичные клинические проявления ишемического инсульта в вертебробазилярной системе, вызывая затруднение в диагнозе и лечение. Целью исследования было выявить клинические и радиологические особенности пациентов с ишемическим инсультом в задних мозговых сосудах. Материалы и методы: Мы ретроспективно проанализировали 31 последовательных пациентов с ишемическим инсультом в вертебро-базилярной системе. Клинические параметры и радиологические данные пациентов были включены в исследование. Собранный материал был статистически проанализирован с помощью Microsoft Excel 2007 с иллюстрациями в таблицах и диаграммах. Результаты: исследование включило 16 мужчин (51,62%) и 15 женщин (48,38%). Средний возраст - 62,58 ± 1,7 лет. У 28 пациентов (90,32%) был диагностирован ишемический инсульт. Основными жалобами при приеме были головокружение (26/31), нестабильная походка (21/31), головная боль (19/31), дизартрия (15/31), мышечная слабость (14/31), тошнота и рвота (14/31). Среднее значение показателя pc-ASPECTS составляло 6,96 балла. Оценка pc-ASPECTS коррелировала с результатами mRS (3,65 балла в среднем). Выводы: показатель pc-АSPECTS может служить полезным и доступным прогностическим инструментом для эволюции ишемического инсульта в заднем мозговом циркуляции и, следовательно, может оптимизировать управление инсультом.

Cuvinte-cheie sistemul vertebro-bazilar, infarct cerebral în circulaţia cerebrală posterioară, scor pc-ASPECTS (posterior circulation Acute Stroke Prognosis Early CT Score)