Impactul promovării suselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic naţional
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
381 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-02 10:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.92(478) (15)
Economia energiei în general (448)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Ion. Impactul promovării suselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic naţional. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 391-398.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Impactul promovării suselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic naţional

Wind farm promotion impact on national power system development

Влияние вовлечения ветровых источников на развитие национальной энергетической системы


CZU: 620.92(478)
Pag. 391-398

Comendant Ion
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

În articol se arată că pentru condiţiile în care se află energetica ţării promovarea surselor eoliene nu va duce prin sine la atingerea obiectivelor stategice energetice, motivul principal fiind necesitatea asigurării cu surse de preluare a puterii SE, atunci când vântul lipseşte, cea mai recomandabilă fiind ciclul combinat pe gaze (CCPP). Însă tandemul CCPP+SE duce la creşterea cu cca. 24% a preţului la energia electrică, faţă de opţiunea dezvoltării surselor tradiţionale, iar securitatea energetică nu are mult de câştigat. În locul dezvoltării surselor eoliene în lucrare se propune o altă soluţie de acoperire a aceleiaşi cereri de energie. Ea corespunde construcţiei centralei pe cărbune de aceiaşi capacitate. O atare centrală rezolvâ securitatea energetică a statului, asigură un preţ la energie mult mai mic, în condiţiile păstrării nivelului de emisii, egal cu tandemul CCPP+SE.  

The article demonstrate that for the country actual conditions Wind Farm (WF) promotion, by itself, do not lead to resolving energy strategic objectives, the main reason being the necessaty to have the source replacing WF capacity when the wind is missing. As such source the most recommendable would be combine cycle PP (CCPP). But the tandem CCPP+WF lead to electricity price increasing by circa 24% in comparison with the traditional power sources development option, energy security does not having much to gain. This paper proposes an alternative to CCPP+WF solution to cover the same demand. It is the construction of coal-fired power plant of the same capacity. Such a choise overcoms cuntry energy security chalenge, ensurs a price for electricity much lower than CCPP+WF solution, keeping Greenhouse Gas Emission at the level of CCPP+WF tandem.  

В статье показано, что в существующих условиях страны вовлечение ВЭ не приведет само по себе к достижению стратегических целей энергетики, главным образом из-за необходимости обеспечить покрытие мощности ВЭ, всякий раз, когда ветер отсутствует. Наиболее рекомендуемый для этих целей источник является парогазовая установка (ПГУ). Однако, сочетание ПГУ + ВЭ приводит к увеличению цены на электроэнергию на примерно 24%, по сравнению с традиционными источниками. При этом энергобезопасность увеличивается не на много. Вместо развития ветровых энергоисточников в работе предлагается другое решение для покрытия той же потребности в энергии. Вариант соответствует угольной электростанции. Такой выбор позволяет решить вопрос энергетической безопасности государства, обеспечивает значительно более низкую цену на электроэнергию, при сохранении выбросов СО2 на уровне тандема ПГУ + ВЭ.

Cuvinte-cheie
impactul surselor eoliene, preluarea puterii sursei eoline, preţul energiei, reducerea de emisii CO2,

securitatea energetică