Chimiosensibilitatea și chimiorezistența gliomului malign. Reviu al literaturii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-17 10:46
Vizualizări 33
Vizitatori unici 18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.831-006.48:615.849.1 (1)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (464)
Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice non-medicamentoase (102)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chimiosensibilitatea și chimiorezistența gliomului malign. Reviu al literaturii

Chimiosensibility and chimiorezistence of malignant glioma: Literature review

Хеморезистентность и Хемочувствительность злокачественной глиомы: обзор литературы


CZU: 616.831-006.48:615.849.1
Pag. 122-127

Lîsîi Dan, Matcovschi Valeriu, Timirgaz Valeriu, Zapuhlîh Grigore
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 11 January, 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Rezistența la diferite preparate farmaceutice este un fenomen bine cunoscut și a apărut ca concept pentru prima dată în privința rezistenței bacteriilor la antibiotice. Rezistența la preparate chimioterapice poate fi reprezentată prin mecanisme asemănătoare dar și totalmente independente, ceea ce denotă atât aspectul specifi c maladiei dar și un mecanism conservat în evoluția speciei. După cum s-a demonstrat în multiple studii, majoritatea cancerelor sunt susceptibile la chimioterapie într-o perioadă inițială, precum este și cazul gliomului malign. Ulterior survine recidiva tumorii, iar în cazul glioblastomului vorbim mai curând de reluarea creșterii după remisie. Preparatele chimioterapice uzuale cu efect antimetabolic și mutațional al ADN devin inefi cace datorită unor mecanisme variate, unele mai bine cunoscute cum sunt reparațiile ale ADN, inactivarea preparatului anticanceros, alterarea sau eliminarea acestuia din celulă dar ș.a. Mecanismele studiate în principal pe teste de laborator al tumorilor recidivante, dar și studii prin inducerea chimiorezistenței la nivel de cultură in vitro, au elucidat diverse mecanisme atât la nivel celular cât și al organismului. Aceste studii devin tot mai larg utilizate și apreciate pentru efortul de a identifica factorii de răspuns la tratamentul anticanceros, de a determina pronosticul și în final pentru a putea administra un tratament specific atât maladiei cat și pacientului în cadrul așa numitei medicină personalizată

Resistance to various pharmaceutical preparations is a well-known phenomenon and has emerged as a concept for the first time with regard to bacterial resistance to antibiotics. Resistance to chemotherapeutic drugs can be represented either by similar or totally independent mechanisms, which denotes a specific aspect of the disease along with a mechanism preserved during the evolution. As has been demonstrated in many studies, most cancers are susceptible to chemotherapy, at an early stage, as is the case with malignant glioma. Subsequently, as for glioblastoma, the tumor recurrence occurs, and we rather speak of regrowth after remission. The most chemotherapeutic drugs are antimetabolites or susceptible cause DNA strand breaks, the effect of which is counteracted due to various mechanisms, some of which are well characterized such as DNA repair, drug inactivation, alteration or elimination out of the cell. Mechanisms mainly studied in laboratory condition on relapsing tumors, or studies of chemoresistence selection cell clones in vitro, elucidated various mechanisms at both cellular and body level. These studies are becoming increasingly appreciated for the effort to identify markers to anticancer treatment, to determine prognosis, and ultimately to provide specific treatment for both the disease and the patient in the so-called personalized medicine

Хеморезистентность к различным фармацевтическим препаратам является широко известным явлением и впервые стало концепцией устойчивости бактерий к антибиотикам. Устойчивость к химиотерапевтическим лекарственным средствам может быть представлена либо с помощью аналогичных, либо полностью независимых механизмов, что указывает на специфический аспект заболевания наряду с механизмом сохраненным во время эволюции. Как было показано во многих исследованиях, большинство видов рака чувствительны к химиотерапии на ранней стадии, как в случае злокачественной глиомы. Впоследствии, как и для глиобластомы, происходит рецидив опухоли, и мы скорее говорим о разрастании после ремиссии. Химиотерапевтические препараты являются антиметаболитами или восприимчивые разрывы цепи ДНК, эффект которых противодействует из-за различных механизмов, некоторые из которых хорошо охарактеризованы, такие как восстановление ДНК, инактивация лекарственного средства, изменение или элиминация клетки. Механизмы, которые в основном изучались в лабораторных условиях на рецидивирующих опухолях, или исследования отбора клонов резистентных клеток к химиотерапии in vitro, выявили различные механизмы как на клеточном, так и на тканевом уровне. Эти исследования все более ценится за усилия по выявлению маркеров для противоракового лечения, определению прогноза и, в конечном счете, к предоставлению конкретного лечения как болезни, так и пациента в так называемой персонализированной медицине

Cuvinte-cheie chimiorezistenţă, gliom, celule stem, in vitro