Grid-connected photovoltaic systems with dual inverters with synchronized space-vector modulation
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
341 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-07 12:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.97+621.314.58 (1)
Economia energiei în general (434)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
OLESCHUK, Valentin; SIZOV, Alexandr. Grid-connected photovoltaic systems with dual inverters with synchronized space-vector modulation. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 369-375.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Grid-connected photovoltaic systems with dual inverters with synchronized space-vector modulation

Sisteme fotovoltaice în baza invertoarelor duble cu modulare sincronă vectorială racordate la reţea

Связанные с сетью фотопреобразовательные системы на базе сдвоенных инверторов с синхронной векторной модуляцией


CZU: 620.97+621.314.58
Pag. 369-375

Oleschuk Valentin, Sizov Alexandr
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

Photovoltaic (PV) systems, controlled by the means of modern power electronics, are now important renewable power sources of the energy complex. One of perspective topologies of PV systems is based on two insulated strings of PV panels, feeding two voltage source inverters. These two inverters are connected to the grid by a three-phase transformer having open-end windings on inverters side. Strategy of control and modulation of dual inverters, based on algorithms of synchronized modulation, has been presented, allows providing continuous phase voltage synchronization for any operation condition of photovoltaic systems.  

Sisteme fotovoltaice bazate pe instalaţii electronice de putere moderne, reprezintă surse importante de energie regenerabilă. Una dintre cele mai de perspectivă topologii a acestor sisteme include în componenţa sa două module de bază, compuse din celule fotovoltaice şi conectate la intrările celor două invertoare de tensiune. Invertoarele menţionate sunt racordate la reţea printr-un transformator trifazat cu înfăşurări decuplate din partea invertorului. Se descrie şi se analizează strategia de dirijare a invertoarelor dublate în baza algoritmilor modulării prin impulsuri de durată variabile de tip sincron, asigurând simetria curbelor tensiunii de ieşire în diferite condiţii de funcţionare a sistemei fotovoltaice.  

Фотопреобразовательные системы на базе современных устройств силовой электроники являются в настоящее время важными источниками возобновляемой энергии. Одна из перспективных топологий таких систем включает в свой состав два базовых модуля, составленных из фотопреобразовательных ячеек ,и соединенных со входами двух инверторов напряжения. Указанные инверторы подключены к сети через трехфазный трансформатор с разомкнутыми обмотками на инверторной стороне. Описывается и анализируется стратегия регулирования сдвоенных инверторов на базе алгоритмов синхронной широтно-импульсной модуляции, обеспечивающих симметрию кривых фазного выходного напряжения при различных условиях функционирования фотопреобразовательной системы.

Cuvinte-cheie
photovoltaic string, synchronized space-vector modulation,

voltage source inverter